วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นผู้นำด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของคณะ

ข้อมูลพื้นฐานและภาพรวมของภาควิชาชีวศาตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2558-2559       ภาควิชาชีวศาตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เริ่มก่อตั้งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งส่วนหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร เป็นหัวหน้าภาควิชา โดยจัดตั้งเพื่อดำเนินภารกิจหลักทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้
 • หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข มีการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ความสามารถ และทักษะของวิชาชีพสัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการคุ้มครองสุขภาพ และส่งเสริมอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis) และ ด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) รวมทั้งงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ที่มีภารกิจการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานโครงสร้างทางกาย วิภาคศาสตร์, จุลกายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ ที่ดำเนินการตามภารกิจของคณะและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยา และจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ รวมถึงด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

-ข้อมูลทั่วไป-

อาจารย์ 
ในปัจจุบันภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขมีอาจารย์ประจำจำนวน 23 คน จำแนกเป็น

 • ข้าราชการ จำนวน 0 คน 
 • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  23 คน

ลาศึกษาต่อ จำนวน 1 คน 

 1. อ.สพ.ญ.ประภาวดี ไพรินทร์ ลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาสรีวิทยาการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
   

- สัดส่วนคุณวุฒิการวิชาการ -

-จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ -

หน่วย
อาจารย์
ผศ.
ร.ศ.
ศ.
พรีคลินิก
6
1
1
0
พาราคลินิก
3
6
0
0
สาธารณสุข
3
3
0
0
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556 (คน)
ศาสตราจารย์ (ศ.)
0
รองศาสตราจารย์(รศ.)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.)
10
อาจารย์(อ.)
12
รวม
23

บุคลากรสายปฏิบัติการ

 • บุคลากรสายปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
 • ข้าราชการสาย ข-ค จำนวน 0 คน
 • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 0 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน 1 คน

นักวิจัยทุน Post-Doctoral Fellowship

ดร. ปัณฑิตา เสียงดี (Dr.PuntitaSiengdee)
CMU-Post-Doctoral Fellowship 2016-2017
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
   

Publication list 2017
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 32 เรื่อง ดังรายการต่อไปนี้


 1. Buddhachat K,Siengdee P, Chomdej S, Soontornvipart K, Nganvongpanit K*. Effects of different omega-3 sources, fish oil, krill oil and green-lipped mussel, against cytokine-mediated canine cartilage degradation. In Vitro Cellular & Developmental Biology–Animal2017 May;53(5):448-457. (ISI/Scopus/Pubmed).

 2. Nganvongpanit K*, Buddhachat K, Boonsri B, Sripratak T, Punyapornwithaya V. Retrospective Study of Medial Patellar Luxation Surgery Using Combination of Four Techniques without Bone Reconstruction in Non-flattened Femoral Sulcus: 133 Cases in 10 Years’ Period (2006-2015). Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2017. 23 (2): 201-209.(ISI/Scopus).

 3. Buddhachat K, Brown JL, Thitaram C, Klinhom S, Nganvongpanit K*. Distinguishing real from fake ivory products by elemental analyses: A Bayesian hybrid classification method. Forensic Science International. 2017. Mar;272:142-149.(ISI/Scopus/Pubmed)

 4. Tiwananthagorn S*, Kato H, Yeewa R, Muengpan A, Polseela R, Leelayoova S. Comparison of LAMP and PCR for molecular mass screening of sand flies for Leishmania martiniquensis infection. Memrias do Instituto Oswaldo Cruz.2017 112(2):100-107. (ISI/Scopus/Pubmed)

 5. 5. Kongsawasdi S*, Mahasawangkul S, Pongsopawijit P, Boonprasert K, Chuatrakoon B, Thonglorm N, Kanta-In R, Tajarernmuang T, Nganvongpanit K. Biomechanical Parameters of Asian Elephant (Elephas maximus) Walking Gait. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2017. 23 (3): 357-362. (ISI/Scopus).

 6. Siengdee P, Pradit W, Euppayo T, Chomdej S, Nganvongpanit K*. Comparison of the effects of first- and third-generation cephalosporins on conditioned canine chondrocytes. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 2017: Mar 19. (ISI/Scopus/Pubmed)

 7. Luehong N, Khaowmek J, Wongsawan K, Chuammitri P*. Preferential pattern of mouse neutrophil cell death in response to various stimulants. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal.Published online: January 2017. (ISI/Scopus/Pubmed).

 8. Vannamahaxay S, Vongkhamchanh S, Intanon M, Tangtrongsup S, Tiwananthagorn S, Pringproa K, Chuammitri P*. Molecular characterization of canine parvovirus in Vientiane, Laos. Archives of Virology. Published online: January2017. (ISI/Scopus/Pubmed).

 9. Khonmee J*, Rojanasthien S, Thitaram C, Sumretprasong J, Aunsusin A, Chaisongkram C, Songsasen N. Non-invasive endocrinemonitoring indicates seasonal variations in gonadal hormone metabolites in dholes (Cuon alpinus). Conservative Physiology. 2017 5(1): cox001.(ISI/Scopus/Pubmed).

 10. Pitakarnnop T, Buddhachat K, Euppayo T, Kriangwanich W, Nganvongpanit K*. Feline (Felis catus) Skull and Pelvic Morphology and Morphometry: Gender-Related Difference? Anatomia Histolgia Embryologia. 2017 Mar 14. (ISI/Scopus/Pubmed).

 11. Nganvongpanit K*, Buddhachat K, Piboon P, Euppayo T, Kaewmong P, Cherdsukjai P, Kittiwatanawong K, Thitaram C. Elemental classification of the tusks of dugong (Dugong dugong) by HHXRF analysis and comparison with other species. Scientific Report. 2017. 7, 46167. (ISI/Scopus/Pubmed).

 12. Buddhachat K, Kriangwanich W, Kumoun I, Brown JL, Chailangkarn S, Somgird C, Thitaram C, Prasitwattanaseree S, Nganvongpanit K*. Telomeric attrition with increasing age in short- (Chihuahua dog) and long- (Asian elephant) life span animalsKafkas Univ Vet Fak Derg. 2017. 23 (4): 643-649.(ISI/Scopus)

 13. Srivorakul S, Boonsri K, Vechmanus T, Boonthong P, O’Sullivan MG, Pringproa K*. Localized histiocytic sarcoma in a captive capybara (Hydrochoerus hydrochaeris).Thai Journal of Veterinary Medicine. 2017. 47(1): 131-135. (ISI/Scopus)

 14. Nganvongpanit K*, Soponteerakul R, Kaewkumpai P, Punyapornwithaya V, Buddhachat K, Nomsiri R, Kaewmong P, Kittiwatanawong K, Chawangwongsanukun R, Angkawanish T, Thitaram C, Mahakkanukrauh P.Osteoarthritis in 2 marine mammals and 22 land mammals: learning from skeletal remains. Journal of Anatomy. 2017. May 23.(ISI/Scopus/Pubmed).

 15. Nganvongpanit K*, Buddhachat K, Kaewmong P, Cherdsukjai P, Kittiwatanawong K.What the skull and scapular morphology of the dugong (Dugong dugon) can tell us: sex, habitat and body length?Scientific Report. 2017. May 16;7(1):1964 (ISI/Scopus/Pubmed).

 16. Chuammitri P*, Srikok S, Saipinta D, Boonyayatra S. The effects of quercetin on microRNA and inflammatory gene expression in LPS stimulated bovine neutrophils. Veterinary World. 2017. 10(4): 403-410. (ISI/Scopus/Pubmed).

 17. Azad ARA*, Amin R, Ara begum I, Fries R, Na-Lampang K, Hafez HM. Prevalence of antimicrobial resistance of Escherichia coli isolated from broiler at Rajshahi region, Bangladesh. British Journal of Biomedical and Multidisciplinary Research.2017. 1(1): 6-12.

 18. Vannamahaxay S, Chuammitri P*. Update on Canine Parvovirus: Molecular and Genomic Aspects, with Emphasis on Genetic Variants Affecting the Canine Host. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. 2017. impressed.(ISI/Scopus)

 19. Rittipornlertrak A, Nambooppha B, Simking P, Punyapornwithaya V, Tiwananthagorn S, Jittapalapong S, Chung YT, Sthitmatee N*.Low levels of genetic diversity associated with evidence of negative selection on the Babesia bovis apical membrane antigen 1 from parasite populations in Thailand.Infection, Genetic and Evolution. 2017 Aug 12;54:447-454. (ISI/Scopus/Pubmed).

 20. Varinrak T, Poolperm P, Sawada T, Sthitmatee N*. Cross-protection conferred by immunization with an rOmpH-based intranasal fowl cholera vaccine. Avian Pathology. 2017 May 26:1-11.(ISI/Scopus/Pubmed).

 21. Tankaew P, Singh-La T, Titaram C, Punyapornwittaya V, Vongchan P, Sawada T, Sthitmatee N*. Evaluation of an In-house indirect ELISA for detection of antibody against haemorrhagic septicemia in Asian elephants. Journal of Microbiological Methods. 2017 Mar;134:30-34.(ISI/Scopus/Pubmed).

 22. Buddhachat K, Siengdee P, Chomdej S, Soontornvipart K, Nganvongpanit K*.Response to comments on "Effects of different omega-3 sources, fish oil, krill oil, and green-lipped mussel, against cytokine-mediated canine cartilage degradation"-In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2017 doi: 10.1007/s11626-016-0125-y.In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal.2017 Jul 11. (ISI/Scopus/Pubmed).

 23. Euppayo T, Punyapornwithaya V, Chomdej S, Ongchai S, Nganvongpanit K* .Effects of hyaluronic acid combined with anti-inflammatory drugs compared with hyaluronic acid alone, in clinical trials and experiments in osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskeletal Disorders. Accepted (ISI/Scopus/Pubmed).

 24. Khampeerathuch T, Mudsak A, Srikok S, Vannamahaxay S, Chotinun S, ChuammitriP* .Differential gene expression in heterophilsisolated from commercial hybrid and Thaiindigenous broiler chickens under quercetinsupplementation. Journal of Applied Animal Research. 2017. 46 (1): 804-812.(ISI/Scopus).

 25. Srikok S, Nambut S, Wongsawan K,Chuammitri P* . Quercetin promotes the expression of genes involved in phagocytosis in bovine neutrophils. American Journal of Animal and Veterinary Science, 12(2): 85-95. DOI: 10.3844/ajavsp.2017.85.95. (ISI/Scopus).
 26. Muangthai K, Tankaew P, Varinrak T, Uthi R, Rojanasthien S, Sawada T, Sthitmatee N*.Intranasal immunization with a recombinant outer membrane protein H based Haemorrhagic septicemia vaccine in dairy calves. Journal of Veterinary Medical Science. 2017 Nov 6.(ISI/Scopus/Pubmed).

 27. Tankaew P, Srisawat W, Singhla T, Tragoolpua K, Kataoka Y, Sawada T, Sthitmatee N*. Comparison of two indirect ELISA coating antigens for the detection of dairy cow antibodies against Pasteurella multocida.Journal of Microbiological Methods.2017 Dec 12. pii: S0167-7012(17)30336-6. doi: 10.1016/j.mimet.2017.12.005. (ISI/Scopus/Pubmed).

 28. Kijtawornrat A*, Komolvanich S, Saengklub N, Pirintr P, Boonpala P, Buranakarl C. Long-term effect of sildenafil on echocardiographic parameters in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration. Journal of Veterinary Medical Science. 2017 Apr 20;79(4):788-794. doi: 10.1292/jvms.16-0372. Epub 2017 Mar 11(ISI/Scopus/Pubmed)

 29. Pirintr P, Saengklub N, Limprasutr V, Sawangkoon S, Kijtawornrat A*. Sildenafil improves heart rate variability in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration. Journal of Veterinary Medical Science. 2017 Sep 12;79(9):1480-1488. doi: 10.1292/jvms.17-0016. Epub 2017 Jul 17. (ISI/Scopus/Pubmed)

 30. Limprasutr V, Pirintr P, Kijtawornrat A*, Hamlin RL. An increasing electromechanical window is a predictive marker of ventricular fibrillation in anesthetized rabbit with ischemic heart. Experimental Animals. 2017 Nov 21. doi: 10.1538/expanim.17-0100. (ISI/Scopus/Pubmed)

 31. Teerawarunyoo P, Suwannapoom C, Sucharitakul P, Buddhachat K, Pradit W, Nganvongpanit K, Chomdej S*. Parapatric speciation found in Limnonectes (Dicroglossidae) species in Thailand. Genetics and Molecular Research2017. 16 (4):gmr16039856. (Scopus/Pubmed)

 32. Sirimalaisuwan A, Teeraruk P, Kanjanapitakchai P, Kaewsakhorn T, Potibut P, Pikulkaew S.Detection of Mycobacterium marinum in clinically asymptomatic Siamese fighting fish (Betta splendens) from ornamental shops in Chiang Mai Province, Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2017; 7(6): 344-346.

 


International Publication 2017
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-- 23 June 2018 --
 
Major author
(First author/Corresponding author)
Co-author
Total
กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
(Nganvongpanit K)
11
2
13
พงศกร เชื่อมไมตรี
(Chuammitri P)
6
-
6
ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
(Sthitmatee N)
5
-
5
ประภาวดี ไพรินทร์
(Pirintr P)
1
2
3
กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ
(Pringproa K)
1
1
2
ศรุดา ติวะนันทกร
(Tiwananthagornb S)
1
2
3
จารุวรรณ คนมี
(Khonmee J)
1
-
1
อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
(SirimalaisuwanA)
1
-
1
มนทิรา อินต๊ะนอน
(Intanon M)
-
1
1
ศศิโศภิน ไชยลังการณ์
(Chailangkarn S)
-
1
1
กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
(Wongsawan K )
-
2
2
กรรณิการ์ ณ ลำปาง
(Na Lampang K)
-
1
1
ทัตตวรรณ แก้วสาคร
(Kaewsakhorn T)
-
1
1
   
 
IF
Q
Number
Scientific Report
5.228
Q1
2
Infection, Genetic and Evolution
2.885
Q1
1
Conservation Physiology
2.323
Q2
1
Journal of Anatomy
2.182
Q1
1
Archives of Virology
2.058
Q2
1
Forensic Science International
1.989
Q1
1
Journal of Microbiological Methods
1.790
Q2
2
BMC Musculoskeletal Disorders
1.739
Q1
1
Avian Pathology
1.596
Q1
1
Experimental Animals
1.374
Q1
1
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
1.202
Q1
1
In Vitro Cellular & Developmental Biology–Animal
0.971
Q1
3
Journal of Veterinary Medical Science
0.845
Q2
3
Kafkas Univ Vet Fak Derg
0.418
Q2
4
Genetics and Molecular Research
0.764
Q4
1
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz
0.740
Q1
1
Anatomia Histolgia Embryologia
0.683
Q2
1
Journal of Applied Animal Research
0.426
Q2
1
Thai Journal of Veterinary Medicine.
0.194
Q4
1
Veterinary World
-
Q2
1
American Journal of Animal and Veterinary Science
-
Q3
1
Asian Pacific Journal of Tropical Disease
-
Q3
1
British Journal of Biomedical and Multidisciplinary
-
-
1
Research
 

 


 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อภาควิชา : ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร D ชั้น 3ห้อง D307
โทร. 0-5394-8046 โทรสาร. 0-5327-4710
E-mail : manu_runy@hotmail.com