เดิม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานวิชาการที่ไม่มีการแบ่งหน่วยงานย่อย ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ผ่านการแบ่งกลุ่มวิชาการตามสาขาวิชา โดยในการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ได้จัดสาขาวิชาตามชนิดของสัตว์ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ และเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ พิจารณาเสนอโครงสร้างของคณะฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2551ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เสนอจัดตั้งภาควิชาฯ จำนวน 3 ภาควิชา โดยจัดสาขาวิชาที่มีการดำเนินการด้านวิชาการสัตวแพทย์ที่คล้ายคลึงกันเข้าไว้ในภาควิชาเดียวกัน ดังนั้น ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบไปด้วยคลินิกย่อย 3 คลินิก คือ คลินิกสัตว์เล็ก คลินิกม้า และคลินิกช้างและสัตว์ป่า และมีการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าคนแรก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้
 • คลินิกสัตว์เล็ก มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สุขภาพสัตว์ในสุนัขและแมว รวมทั้งงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • คลินิกม้า มีภารกิจด้านการเรียนการสอน ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับม้า ทั้งทางด้านพรีคลินิกศาสตร์ และทางคลินิกศาสตร์
 • คลินิกช้างและสัตว์ป่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพช้าง สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ รวมทั้งงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้งใน และ ต่างประเทศ มีการดำเนินงานด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนาประเทศ และการให้บริการทางวิชาการ

-ข้อมูลทั่วไป-

อาจารย์ 
ในปัจจุบัน ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า มีอาจารย์ประจำ จำนวน 24 คน ลาศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 5 คน จำแนกเป็น

 • ข้าราชการ จำนวน 0 คน 
 • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  25 คน

ลาศึกษาต่อ จำนวน 2คน 

 1. อ.กณวีร์ วาฤทธิ์ ลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science) ณ Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. ผศ.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Reproductive Physiology) ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
   

-จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนี้ -

-จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ -

คุณวุฒิ
ปีการศึกษา 2556 (คน)
ปริญญาเอก
13
ปริญญาโท
7
ปริญญาเอก
4
รวม
24
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556 (คน)
ศาสตราจารย์ (ศ.)
0
รองศาสตราจารย์(รศ.)
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.)
7
อาจารย์(อ.)
16
รวม
24

บุคลากรสายปฏิบัติการ

 • บุคลากรสายปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน
 • ข้าราชการสาย ข-ค จำนวน 0 คน
 • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
 • ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน 0 คน

 
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
 
ติดต่อภาควิชา : คลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง D205
โทร. 0-5394-8055 โทรสาร. 0-53948015
E-mail : paeww4175@gmail.com