ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค เดิมนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาวิชาคลินิกสัตว์บริโภค และสาขาวิชาคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ในปีพ.ศ. 2544 โดยมีอาจารย์ นายสัตวแพทย์สุจินต์ สุขชัย เป็นหัวหน้าสาขาวิชาคลินิกสัตว์บริโภค และรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร เป็นหัวหน้าสาขาวิชาคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้องคนแรกการจัดตั้งสาขาวิชาคลินิกสัตว์บริโภค และสาขาวิชาคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นสาขาวิชาฯ ในจำนวน 8 สาขาวิชาฯ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และต่อมาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิทยา สุริยาสถาพร เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรก ซึ่งโครงสร้างของภาควิชาฯ ประกอบไปด้วยหน่วยคลินิก ได้แก่ หน่วยคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง หน่วยคลินิกสุกร หน่วยคลินิกสัตว์น้ำ และหน่วยคลินิกสัตว์ปีก โดยมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้
  • คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งมีภารกิจด้านการเรียนการสอนเรื่องศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  • คลินิกสุกร ซึ่งมีภารกิจด้านการเรียนการสอน ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ สุกร
  • คลินิกสัตว์น้ำ ซึ่งมีภารกิจด้านการเรียนการสอน ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
  • คลินิกสัตว์ปีก ซึ่งมีภารกิจด้านการเรียนการสอน ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ปีก

-ข้อมูลทั่วไป-

อาจารย์ 
ในปัจจุบัน ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค มีอาจารย์ประจำจำนวน 18 คน

  • ข้าราชการ จำนวน 1คน 
  • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  17 คน
   

-จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษาดังนี้ -

-จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ -

คุณวุฒิ
ปีการศึกษา 2560 (คน)
ปริญญาเอก
13
ปริญญาโท
4
ปริญญาตรี
1
รวม
18
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2560 (คน)
ศาสตราจารย์ (ศ.)
1
รองศาสตราจารย์(รศ.)
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.)
12
อาจารย์(อ.)
3
รวม
18

บุคลากรสายปฏิบัติการ

  • บุคลากรสายปฏิบัติงาน จำนวน 0 คน
  • ข้าราชการสาย ข-ค จำนวน 0 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 0 คน
  • ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน 1 คน
 
ภาควิชาคลิกนิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อภาควิชา : คลิกนิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร F ชั้นที่ 2 ห้อง 203
โทร. 0-5394-8023 โทรสาร. 053-948062
E-mail : Foodanimclin@gmail.com