คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกโรคผิวหนัง (Dermatology Clinic)
 • วันทำการ : วันอังคาร
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • สพ.ญ.ณัฐวัณณ์ ปัญญาบาล
คลินิกโรคตา (Ophthalmology Clinic)
 • วันทำการ : วันจันทร์
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
คลินิกทันตกรรม (Dental clinic)
 • วันทำการ : วันอังคาร
 • เวลาทำการ : 9.00-12.00 น.
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
  • สพ.ญ.ทิวาพร ระดีรมย์
คลินิกกระดูกและข้อต่อ (Bone and joint clinic)
 • (วันอังคาร 09.00 - 12.00 น.) / รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์
 • (วันพุธ 09.00 - 12.00 น.) / ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • (วันพุธ 09.00 - 16.00 น.) / สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiollogy Clinic)
 • วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร (วันอังคาร 09.00 - 16.00 น.)
  • อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน (วันพุธ 09.00 - 16.00 น.และวันศุกร์ 09.00 - 12.00 น.)
  • สพ.ญ.ภูริธร เชื้ออินต๊ะ (วันจันทร์ 09.00 - 16.00 น. และวันศุกร์ 13.00 - 16.00 น.)
  • สพ.ญ.มนัสวี ไขขุนทศ (วันพฤหัสบดี 09.00 - 16.00 น.)
คลินิกระบบประสาทและสมอง (Neurology Clinic)
 • เวลาทำการ (วันพุธ 13.00 - 16.00 น.)
  • สัตวแพทย์ประจำ : ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
 • เวลาทำการ (วันอังคาร 09.00 - 16.00 น.)
  • สัตวแพทย์ประจำ : สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล
คลินิกโรคแมว (Feline Clinic)
 • วันทำการ : วันจันทร์
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
  • สัตวแพทย์ประจำ : อ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
 • วันทำการ : วันอังคาร
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
  • สัตวแพทย์ประจำ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์
 • วันทำการ : วันพฤหัสบดี
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
  • สัตวแพทย์ประจำ : สพ.ญ.คัทลียา คำเลิศ
 • วันทำการ : วันศุกร์
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
  • สัตวแพทย์ประจำ : สพ.ญ.ณัฐกานต์ ขันธปราบ
คลินิกโรคเนื้องอก ( Oncology Clinic)
 • วันทำการ : วันอังคาร
 • เวลาทำการ : 09.00 - 12.00 น.
  • สัตวแพทย์ประจำ : อ.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ
 • วันทำการ : วันพฤหัสบดี
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
  • สัตวแพทย์ประจำ : สพ.ญ.ทักษมณ อุตมะ
คลินิกกายภาพบำบัด (Rehabilitation clinic)
 • วันทำการ : วันพฤหัสและวันอาทิตย์
 • เวลาทำการ : 9.00-16.00
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • อ.สพ.ญ.นิยดา ทิตาราม
  • น.สพ. ภวินท์ชล อาภรณ์แก้ว
คลินิกระบบสืบพันธุ์ (Reproductive Clinic)
 • วันทำการ : วันอังคาร และ วันพุธ
 • เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น.
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
  • ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
คลินิกสัตวโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ำดี
 • วันทำการ : วันศุกร์
 • เวลาทำการ : 09.00 - 12.00 น.
 • สัตวแพทย์ประจำ :
  • ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (Exotic Clinic)
 • อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ (วันจันทร์ 09.00-12.00 น.)
 • สพ.ญ.จิรสีล์ บุญส่ง (วันอังคารและวันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น.)
 • สพ.ญ.กฤษณา แสนมะโน (วันพุธ 09.00-12.00 น.)
 • สพ.ญ.ปวีณ์นุช นันตาวิราช (วันศุกร์ 09.00-12.00 น.)