ประวัติความเป็นมา


img-thumbnail

สถานบริการสุขภาพสัตว์ เป็นองค์กรกำกับของมหาวิทยาลัย อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 สถานบริการสุขภาพสัตว์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานโดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่นและหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีระเบียบสถานบริการสุขภาพสัตว์รองรับ


วัตถุประสงค์

 

 

Vision : วิสัยทัศน์


ให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยโดยวิธีการที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดีที่สุด


Mission : พันธกิจ