ประวัติกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ


   กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานเงินเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ (สถานบริการสุขภาพสัตว์เดิม) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะสัตว์ป่วยทนทุกข์ทรมานที่เจ้าของไม่สามารถรับภาระต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพในการบริการสุขภาพสัตว์ ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อการกุศล นั่นเอง

     จากปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา กองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ มีการดำเนินการและบริหารงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปัจจุบันได้มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน เพื่อการรักษาสัตว์ป่วยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และกิจกรรมนักศึกษาที่ให้บริการทำหมันฟรีในเขตชุมชน การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน นับรวมแล้วมีสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการมาแล้วจำนวนกว่า 300 ตัว โดยสัตว์ป่วยที่มีผู้นำมาเข้ากองทุนฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ ระบบสืบพันธุ์ เนื้องอก แผลเรื้อรัง รวมถึงเจ็บป่วยทั่วไป  ไม่มีเจ้าของ เมื่อมีผู้พามารักษาก็จะไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด จึงขอนำเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์บางส่วนหรือทั้งหมด

เงื่อนไขในการเข้ารับพิจารณา

 

 1. เป็นสัตว์ป่วยซึ่งไม่มีเจ้าของแต่มีผู้พามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โดยยินดีรับเป็นเจ้าของสัตว์ป่วย หรือมีเจ้าของแต่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้
 2. ขอบเขตค่าใช้จ่าย
  • สามารถลดหรือละเว้นค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งในหน่วยอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ
  • ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น (อาทิเช่น ค่าฝากสัตว์, ค่าเวชภัณฑ์ในการดูแลสัตว์ เป็นต้น) ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ
  • จำกัดสิทธิ์การยื่นพิจารณากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ สัตว์ป่วย 1 ตัว ต่อ เจ้าของสัตว์ 1 คน โดยเป็นการรักษาในคราวเดียว หรือการรักษาต่อเนื่องที่จำเป็นเท่านั้น

ขั้นตอนการขอรับกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

 

 1. บุคคลที่พาสัตว์ป่วยมารักษาต้องสำรองจ่ายค่ารักษาในรูปเงินมัดจำ จำนวน 1,000 บาทขึ้นไป หรือหากทราบค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนให้สำรองเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ จนกว่าจะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ
  ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองจ่ายค่ารักษาดังกล่าวได้ บุคคลนั้นต้องวางบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และลงนามรับภาระลูกหนี้พร้อมกับกรอกเอกสารแสดงความจำนงขอนำสัตว์ป่วยเข้ากองทุนฯ
 2. กรอกเอกสารแสดงความจำนงขอนำสัตว์ป่วยเข้ารับการพิจารณาเข้ากองทุนฯ พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาภายในไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากเข้ารับการรักษา หากไม่ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินมัดจำคืน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลของบุคคลยื่นความจำนง ดังนี้

  - สำเนาบัตรประชาชน

  - สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

  - หนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่นที่สามารถใช้รับรองแทนได้ เช่น ภายถ่ายที่อยู่ปัจจุบันพร้อมหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ปกครองเขต หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า

 3. เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณากองทุนฯ เพื่อลงมติความเห็บชอบการรับสัตว์ป่วยเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ
 4. ในกรณีที่สัตว์ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตส่งผลอันตรายถึงชีวิตจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมตามความเห็นชอบของนายสัตวแพทย์ จากนั้นให้เจ้าของสัตว์ป่วยยื่นเอกสารความจำนงขอนำสัตว์ป่วยเข้าพิจารณาการใช้กองทุนฯโดยด่วน ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ หลังจากการเข้ารับการรักษา
สรุปจำนวนสัตว์ป่วยที่ได้รับกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

ทรัพย์สินของเงินบริจาคกองทุน ซึ่งได้มาจาก

 

 1. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้บริจาค
 2. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 3. เงินผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินของเงินบริจาคกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

     อย่างไรก็ตาม ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีการจัดทำของที่ระลึกออกจำหน่าย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นการหารายได้เพื่อเพิ่มเงินในกองทุนให้มีเพียงพอต่อการให้บริการสัตว์ป่วยดังกล่าวด้วย อาทิ เช่น  จัดจำหน่ายเสื้อกองทุน สบู่น้ำผึ้ง ข้าวสารปลอดสารพิษที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคและมอบรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุน  รายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งจัดมาแล้วกว่า 4 ครั้ง  การจัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนโดยในปี 2559 เริ่มจัดเป็นปีแรก และคาดว่าจะจัดทุกปี รวมถึงเงินรายได้คงเหลือจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมทบเข้ามากองทุนอย่างต่อเนื่อง

     ส่วนกิจกรรมที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดเพื่อเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่จัดเก็บค่าบริการใด ๆ มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ เช่น การฉีดวัคซีน/ทำหมันเพื่อเป็นการบริการให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งได้ทำมาแล้วมีจำนวนกว่า 39 ครั้ง  โดยจะจัดกิจกรรมในช่วงวันพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  วันสัตวแพทย์โลก  วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  รวมทั้งงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ที่คณะฯ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน   และจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้  กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น จำนวนสัตว์ป่วยที่เข้ากองทุนมีก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย ส่งผลให้จำนวนเงินในกองทุนลดลง ดังนั้นเพื่อให้มีเงินรองรับการรักษาสัตว์ป่วยดังกล่าว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมให้การบริจาคสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

     ท้ายนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ นี้ จะเป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการช่วยเหลือสัตว์ป่วยที่ทนทุกข์ทรมานที่เจ้าของไม่สามารถรับภาระต่อค่าใช้จ่าย ทั้งหมด รวมถึงมีโอกาสนำเงินเหล่านี้ไปพัฒนาคุณภาพในการบริการสุขภาพสัตว์ ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อการกุศล ต่อสังคม ต่อไป


ช่องทางการสนับสนุนอยู่ 3 ทาง

 

  

สนับสนุนสินค้าเพื่อบริจาคเข้ากองทุนฯ

 

เสื้อโปโล (polo shirt) 220 บาท

ข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry) 1 กิโลกรัม ราคา 100 บาท


หากคุณสนใจเข้าร่วมติดตามเรา และคุณสามารถสอบถามสำหรับสิ่งที่คุณสงสัย ตลอดจนพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล รักษาและให้ความรู้จากเราได้ทาง