infographic information

 

ข่าวสารและกิจกรรม


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาเรื่อง “การโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณพลังงานจากสารอาหารให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงในแต่ละสภาวะ ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง B 210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในองค์กร เพื่อให้เป็นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้โรงพยาบาลสัตว์เล็กมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยมีโดยมี รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อความสำเร็จ และคุณสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลจากงานประกันสังคม เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 07.00 น. - 16.00 น. ภายในกิจกรรมแบ่ง 2 ช่วง ช่วงเช้าจัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ทำความสะอาดโรงพยาบาลแต่ละหน่วย

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็กได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพฤหัสดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิภายใน และหยอดยาป้องกันเห็บหมัด ผู้เข้ารับบริการประมาณ 200 คน

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Zhaobing Gu อาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (YAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสศึกษาดูงานในการที่ได้เข้าดูงานเกี่ยวกับระบบโรงพยาบาล การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลา 10:00 – 10:30 น.

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Nippon Medical School, Tokyo, JAPAN ในการที่ได้เข้าดูงานเกี่ยวกับระบบโรงพยาบาล การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ช่วงเวลา 09:00 – 10:00 น.

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว ในการที่ได้เข้าดูงานเกี่ยวกับระบบโรงพยาบาล การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562

View picture

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ YUKINORI SUTO, DVM จาก URAYASU CENTRAL ANIMAL HOSPITAL ในการที่ได้เข้าดูงานเกี่ยวกับระบบโรงพยาบาล การบริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

ภาพเป็นข่าว

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่สัตวแพทย์ จำนวน 6 คน ในโอกาสจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับการอบรมในด้านเวชศาสตร์สัตว์เล็กในหน่วยต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มช. เป็นระยะเวลา 12 เดือน (มิย.61 – พค.62) โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตร อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มอบของที่ระลึก และ อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

View picture

โครงการ MaCMU จัดอบรม "การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน" 2 รอบ โดยในรอบแรกนี้ มีตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษาจากหลายคณะและหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม เบื้องต้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนในการดูแล การสังเกตพฤติกรรม การให้อาหารและการเข้าหาสุนัข ทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสำรวจและบันทึกประชากรสุนัขตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขในที่ชุมชนด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาพเป็นข่าว

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก​ คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มช.​จัดปฐมนิเทศ​โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ(Internship Program)​ ให้แก่สัตวแพทย์จบใหม่และนายสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก​ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ​ และมีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพมากยิ่งขึ้น​ วันศุกร์ที่​ 1​ มิถุนายน​ พ.ศ.2561​ ณ​ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก​ คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มช.

ภาพเป็นข่าว

กิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารฟรี โดย อ.นสพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับประชาชนผู้เข้าใช้่บริการ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


หากคุณสนใจเข้าร่วมติดตามเรา และคุณสามารถสอบถามสำหรับสิ่งที่คุณสงสัย ตลอดจนพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล รักษาและให้ความรู้จากเราได้ทาง