เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Chiang Mai Veterinary Journal
++เชียงใหม่สัตวแพทยสาร เป็นวารสารเผยแพร่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะต่าง ๆ เช่น บทความต้นฉบับ (Original article) บทความปริทัศน์ (Review article) รายงานฉบับย่อ (Short communication) และรายงานสัตว์ป่วย (Case report) ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Science) และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสัตว์ (Animal Science and Technology) ได้แก่ ชีววิทยา สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา โภชนาการศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางชีวภาพวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยาและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว++
 


Editor-in-Chief: KorakotNganvongpanit
View full editorial board 
ISSN; 2629-9963
ISSN; 1685-9502 (print)
2465-4604 (online)

 


Journal Matrix
Year
Impact factor (TCI)
2009 (2551)
2010 (2552)
2011 (2553)
2012 (2554)
2013 (2555)
2014 (2556)
2015 (2557)
2016 (2558)
2017 (2559)
0.030
0.024
0.020
0.143
0.028
0.027
0.025
0.000
0.059
 
  Available
: 2003 - 2016
  Volumes
: 14
  Issues
: 29
  Articles
: 235
 
Journal Index
 
 
 

 

Announcement

  • - To become an international journal, "Chiang Mai Veterinary Journal" will publish a last issue in volume 16, issue 1, year 2018. After that, we will change journal's name to "Veterinary Integrative Sciences" (Vet IntegSci) since issue 2, year 2018 onwards.

  • - To become an International Journal after July 1st, 2018, our journal accepts only manuscript writing in English Languages.


  • - Presently, submitting an article for considering publishing in "Veterinary Integrative Sciences" please, using new server; Thai-Jo2.
    Submit an article at HERE.


  • - If you have a problem with submitting process, please contact our staff via email; cmuvetj@gmail.com, vis@gmail.com or korkaot.n@cmu.ac.th or Tel; 053948010 (Miss Suladda) or 053948057 (Dr. Korakot).


  • - To become an international journal, "Chiang Mai Veterinary Journal" will published a last issue in volume 16, issue 1, year 2018. After that, we will change journal's name to "Veterinary Integrative Sciences" (Vet IntegSci) since issue 2, year 2018 onwards.

Aim and Scope
Chiang Mai Veterinary Journal (Chiang Mai Vet J) is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University. "Chiang Mai Veterinary Journal" aims to be a publisher of a wide range of high quality academic journals such as original articles, review article, short communication, and case report in the field of veterinary science and animal science and technology, including biology, physiology, microbiology, pathology, nutrition, anatomy, genetics, internal medicine, surgery, obstetrics, biological science, basic science, and one health.
Annually, the Journal publishes three issues: the 1st issue during January-April, the 2nd issue during May-August, and the 3rd during September-December.
After issue 1, volume 14, year, 2016, Chiang Mai Veterinary Journal endedhard copy publication and now publishingas online only for prompt publication. This policy is in accordance with Thai-Journal Citation Index Center that supports online publication.

Submitting article
Chiang Mai Veterinary Journal is anfree Open Access journal. Publishing an article in Chiang Mai Veterinary Journal is not requires article processing charges.The articles are published in Thai or English(guide for author). Thai title, author name and abstract are exceptionof Foreigner author.Now, all articles have submitted through online submission system(Submit your paper).

Copyright

By default, we publish these open access articles under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial.

Indexed
1. Asian Citation Indexed (ACI)
2. Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)--Tier 1
3. Directory of Open Access Journal (DOAJ)


The quality of all articles is our first priority. Articles that are published under our journal are double-blind peer reviewed by at least two experts.
 

- Latest Articles -

(original article)

Serological surveillance of infectious laryngotracheitis in backyard chickens of Mae Fah Luang district, Chiang Rai province
การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อในไก่ที่เลี้ยงแบบหลังบ้านในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 

- Most Cited Articles -
The most cited articles published since 2003, extracted from TCI

อันดับที่ 1
เรื่อง "การวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมในสุนัขโดยอาศัยสารบ่งชี้ทางชีวภาพ"
โดย ศิริวรรณ องค์ไชย และ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ปี 2547 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 39-49
จำนวนการอ้างอิง 5 ครั้ง


อันดับที่ 2
เรื่อง "อุบัติการณ์และความชุกของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยของจังหวัดเชียงใหม่"
โดย ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา และ วาสนา ไชยศรี ปี 2547
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 25-30
จำนวนการอ้างอิง 4 ครั้ง

อันดับที่ 3
เรื่อง "การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับเต้านมอักเสบในแม่โครีดนมในเขตจังหวัดเชียงใหม่"
โดย ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา จุฬามณี ถาบุญเป็ง ขวัญชาย เครือสุคนธ์ และ วิทยา สุริยาสถาพร
ปี 2550 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 135-145
จำนวนการอ้างอิง 4 ครั้ง
 
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Chiang Mai Veterinary Journal

  Faculty of Veterinary Medicine,ChiangMai Universitity.  Mae Hia, Muang, Chiang Mai 50100 THAILAND
ติดต่อสอบถามได้ที่ : E-mail : cmuvetj@gmail.com