เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Chiang Mai Veterinary Journal
++เชียงใหม่สัตวแพทยสาร เป็นวารสารเผยแพร่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะต่าง ๆ เช่น บทความต้นฉบับ (Original article) บทความปริทัศน์ (Review article) รายงานฉบับย่อ (Short communication) และรายงานสัตว์ป่วย (Case report) ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Science) และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสัตว์ (Animal Science and Technology) ได้แก่ ชีววิทยา สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา โภชนาการศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางชีวภาพวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยาและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว++
 


Editor-in-Chief: KorakotNganvongpanit
View full editorial board 
ISSN; 1685-9502 (print)
2465-4604 (online)

 


Journal Matrix
Year
Impact factor (TCI)
2009 (2551)
2010 (2552)
2011 (2553)
2012 (2554)
2013 (2555)
2014 (2556)
2015 (2557)
0.030
0.024
0.020
0.143
0.028
0.027
0.025
 
  Available
: 2003 - 2016
  Volumes
: 14
  Issues
: 29
  Articles
: 235
 
Journal Index
 
 
 

 

"Chiang Mai Veterinary Journal" aims to be a publisher of a wide range of high quality academic journals such as original articles, review article, short communication, and case report in the field of veterinary science and animal science and technology, including biology, physiology, microbiology, pathology, nutrition, anatomy, genetics, internal medicine, surgery, obstetrics, biological science, basic science, and one health.


After issue 1, volume 14, year, 2016, Chiang Mai Veterinary Journal will end paper publication and will be published online only for prompt publication. This policy is in accordance with Thai-Journal Citation Index Center that supports online publication. Annually, the Journal publishes three issues: the 1st issue during January-April, the 2nd issue during May-August, and the 3rd during September-December. Pages are numbered according to the articles that are accepted for publication.

  Articles accepted during January-April will be published in the 1st issue.
  Articles accepted during May-August will be published in the 2nd issue.
  Articles accepted during September-December will be published in the 3rd issue.

Submitting article

Chiang Mai Veterinary Journal is an Open Access journal. Publishing an article in Chiang Mai Veterinary Journal is not requires article processing charges.The articles are published in Thai or English(guide for author). Thai title, author name and abstract are exceptionof Foreigner author.Now, all articles have submitted through online submission system(Submit your paper).

Copyright

By default, we publish these open access articles under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial.
 

“Chiang Mai Veterinary Journal indexed in Tier 1 from Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)”


 

     "เชียงใหม่สัตวแพทยสาร" เป็นวารสารเผยแพร่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะต่าง ๆ เช่น บทความต้นฉบับ (Original article) บทความปริทัศน์ (Review article) รายงานฉบับย่อ (Short communication) และรายงานสัตว์ป่วย (Case report) ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Science) และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสัตว์ (Animal Science and Technology) ได้แก่ ชีววิทยา สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา โภชนาการศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางชีวภาพวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบาดวิทยาและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว

       ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 14 พ.ศ.2559 เป็นต้นไป เชียงใหม่สัตวแพทยสารได้เปลี่ยนการตีพิมพ์เป็นรูปแบบวารสารออนไลน์เท่านั้น โดยจะไม่มีการพิมพ์ ออกเป็นรูปเล่มเหมือนที่ผ่านมา (ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 13) เพื่อความรวดเร็วในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์ดัชนี อ้างอิงวารสารภาษาไทย (TCI) ที่สนับสนุนให้วารสารวิชาการปรับเปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ในแต่ละปีทางวารสารยังคงมี 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม รวมทั้งกำหนดให้มีเลขหน้าเรียงตาม เรื่องที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

              บทความที่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน จะตีพิมพ์เป็นฉบับที่ 1
              บทความที่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ระหว่างเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม จะตีพิมพ์เป็นฉบับที่ 2
              บทความที่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ระหว่างเดือน กันยายน-ธันวาคม จะตีพิมพ์เป็นฉบับที่ 3

การส่งบทความ

เชียงใหม่สัตวแพทยสาร เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไม่มีข้อจำกัดและการตีพิมพ์ในเชียงใหม่สัตวแพทย์สารไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย บทความที่ส่งติมพ์ในเชียงใหม่สัตวแพทยสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ (guide for author) การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้ส่งผ่านระบบระบบส่งบทความออนไลน์เท่านั้น (online submission)

ลิขสิทธิ์

เชียงใหม่สัตวแพทยสารตีพิมพ์ผลงานวิชาการแบบ ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence: CC) กำหนดให้เผยแพร่ ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้า(CC BY-NC 4.0)

“เชียงใหม่สัตวแพทยสารได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นวารสารในกลุ่มที่ 1
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)”

Speed of publication is a major author concerning. Our journal hasa timeline that fastest publication process from submission to first decision is three weeks and to online publication is four weeks.
   เราทราบดีว่าความรวดเร็วในการพิจารณาและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการมีความสำคัญต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก ทางวารสารได้ให้ความสำคัญกับความรวมเร็วในการพิจารณา โดย โดยกำหนดว่าระยะเวลาจากที่ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับครั้งแรกจนถึงการตัดสินครั้งแรก ใช้เวลาเร็วที่สุด 3 สัปดาห์ และระยะเวลาจากที่ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับครั้งแรกจนถึงการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ ใช้เวลาเร็วที่สุด 4 สัปดาห์
The quality of all articles is our first priority. Articles that are published under our journal are double-blind peer reviewed by at least two experts.
คุณภาพของผลงานวิชาการมีความสำคัญมาก ทางเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณภาพของผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในเชียงใหม่สัตวแพทยวารสาร ทุกบทความจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านที่ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review)
 

- Latest Articles -

บทความต้นฉบับ (original article)

  • Performance of test kit for antimicrobial residue in meats using microbial inhibition assay
  • ประสิทธิภาพของชุดทดสอบยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์โดยใช้หลักการยับยั้งเชื้อจุลชีพ
 

- Most Cited Articles -
The most cited articles published since 2003, extracted from TCI

อันดับที่ 1
เรื่อง "การวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมในสุนัขโดยอาศัยสารบ่งชี้ทางชีวภาพ"
โดย ศิริวรรณ องค์ไชย และ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ปี 2547 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 39-49
จำนวนการอ้างอิง 5 ครั้ง


อันดับที่ 2
เรื่อง "อุบัติการณ์และความชุกของโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยของจังหวัดเชียงใหม่"
โดย ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา และ วาสนา ไชยศรี ปี 2547
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 25-30
จำนวนการอ้างอิง 4 ครั้ง

อันดับที่ 3
เรื่อง "การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่สัมพันธ์กับเต้านมอักเสบในแม่โครีดนมในเขตจังหวัดเชียงใหม่"
โดย ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา จุฬามณี ถาบุญเป็ง ขวัญชาย เครือสุคนธ์ และ วิทยา สุริยาสถาพร
ปี 2550 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 135-145
จำนวนการอ้างอิง 4 ครั้ง
 
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร Chiang Mai Veterinary Journal

  Faculty of Veterinary Medicine,ChiangMai Universitity.  Mae Hia, Muang, Chiang Mai 50100 THAILAND
ติดต่อสอบถามได้ที่ : E-mail : cmuvetj@gmail.com