Cinque Terre alt=

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

 • นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
 • การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์
 • การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์เศรษฐกิจ
 • การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

Prof.Visanu Thamlikitkul

หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หัวข้อปาฐกถา : โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยด้วยสุขภาพหนึ่งเดียว

Thailand Antimicrobial Resistance Prevention and Containment Program: One Health Approac

 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
 • น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
 • น.สพ.ศศิ เจริญพจน์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • คุณชิตศักดิ์ เวชชากุล บริษัท RPM Farm and Feed จำกัด
 • น.สพ.ชุมพล จิตรกร โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
 • สพ.ญ.กมลพันธ์ บูรณพิมพ์ โรงพยาบาลรักษานานาสัตว์
 • คุณดุริยพันธุ์ งามสง่า ผู้อำนวยการผลิตปศุสัตว์ (สุกร) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา ภู่สุนทรธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.แนน ช้อยสุรนิรชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.น.สพ.ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณะพิมพ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • น.สพ.กิตติกร บุญศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่