คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

 • นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์
 • การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์
 • การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์เศรษฐกิจ
 • การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์

Cinque Terre alt=

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด
 • นายอธิวัฒน์ น้อยทิม นักวิชาการสัตวบาล 5
 • คุณสมเกียรติ ช่างศรี หัวหน้ากองการขาย
 • น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล ประธานชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
 • ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.พันทิพา พงศ์เพียจันทร์ ข้าราชการเกษียณแล้ว คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
 • นายบัณฑิต นวลศรีฉาย ผู้อำนวยการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
 • ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
 • อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
 • ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
 • สพ.ญ.ชมพูนุช อุดอิน
 • ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • น.สพ.กิตติกร บุญศรี
 • สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล
 • น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
 • น.สพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม
 • อ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล