online web builder


Northern Region Animal Health Conference

Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases

งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ (Objectives)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

รูปแบบการจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน

-  นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์

-  การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์

-  การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์เศรษฐกิจ

-  การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-  การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์

- แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

- การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ และภาคบรรยาย

- การจำหน่ายและแสดงสินค้าจากบริษัทเอกชน


"สัตวแพทย์ที่เข้าร่วมงานนี้จะได้รับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
จากสัตวแพทยสภา"

องค์ปาฐก

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ 2562

วิทยากร

- น.สพ.นฤพล พร้อมขุนทด    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

- น.สพ.เมธานนท์ มูลโพธิ์      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

- นายบัณฑิต นวลศรีฉาย

- น.สพ.กิตติกร บุญศรี             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรภายนอก / Speaker

 • ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.สพ.เมธานนท์ มูลโพธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ตอนบน
 • นายบัณฑิต นวลศรีฉาย  บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
 • ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
 • นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์   ปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ
 • นายซิมโอน ปัญญา

วิทยากร / Speaker


section / สุกร

 • ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
 • น.สพ.กิตติกร บุญศรี

section / สัตว์เล็ก

 • ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  ศิริมาลัยสุวรรณ
 • ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • สพ.ญ.คัทลียา บุศยพลากร
 • สพ.ญ.ณัฐกานต์  ขันธปราบ
 • สพ.ญ.ลัดดาวรรณ  สมรูป
 • อ.สพ.ญ.กณวีร์  วาฤทธิ์
 • น.สพ.วุฒิวงศ์  ธีระพันธ์

section / สัตว์ปีก

 • ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
 • รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
 • น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร
 • ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  โชตินันท์
 • อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
 • อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์  อวัยวานนท์
 • คุณซิมโอน  ปัญญา

section / สัตว์เคี้ยวเอื้อง

 • คุณชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์
 • ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุญยยาตรา
 • อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  สิงห์หล้า

ขอเชิญร่วมการเสวนา หัวข้อ...

VETERINARY EDUCATION

Digital technology designs for active learning in veterinary education

How and when to construct active learning in Vet school

Team-based Learning: Lesson learned

FOLLOW US!

Address

155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100


Contacts

Email : animhealth@gmail.com
Phone :
- ฝ่ายดำเนินงาน : 948002
- ฝ่ายผลงานวิชาการ : 948070 - 71
- ฝ่ายจัดหารายได้ : 948071
Fax : 053-948065

Facebook 

งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ