bootstrap templates


Northern Region Animal Health Conference

Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases

งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ (Objectives)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์สุขภาพสัตว์ที่สำคัญ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของภาคีหุ้นส่วน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และนักวิชาการ ในด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ นักวิชาการ นายสัตวแพทย์ และนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรค การจัดการสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

รูปแบบการจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน

-  นิทรรศการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอน บอร์ดให้ความรู้และบอร์ดงานศึกษาวิจัยของ คณะสัตวแพทยศาสตร์รวมทั้งภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์

-  การสาธิตรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการเกี่ยวกับสัตว์

-  การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง / สัตว์เศรษฐกิจ

-  การเสวนาโต๊ะกลมระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

-  การถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์

- แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

- การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ และภาคบรรยาย

- การจำหน่ายและแสดงสินค้าจากบริษัทเอกชน


"สัตวแพทย์ที่เข้าร่วมงานนี้จะได้รับหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
จากสัตวแพทยสภา"

องค์ปาฐก

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ 2562

วิทยากร
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
- นายบัณฑิต นวลศรีฉาย
- น.สพ.กิตติกร บุญศรี
- น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย

วิทยากรภายนอก / Speaker

 • ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช  
 • ศ.น.สพ.ดร.อลงกรณ์  อมรศิลป์
 • ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม
 • อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์
 • น.สพ.นพพร วายุโชติ
 • น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร
 • รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
 • น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร

วิทยากร / Speaker


section / สุกร

 • ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
 • น.สพ.กิตติกร บุญศรี

section / สัตว์เล็ก

 • ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  ศิริมาลัยสุวรรณ
 • ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • สพ.ญ.คัทลียา บุศยพลากร
 • สพ.ญ.ณัฐกานต์  ขันธปราบ
 • สพ.ญ.ลัดดาวรรณ  สมรูป
 • อ.สพ.ญ.กณวีร์  วาฤทธิ์

section / สัตว์ปีก

 • ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
 • รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
 • น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร
 • ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  โชตินันท์
 • อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
 • อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์  อวัยวานนท์

FOLLOW US!

Address

155 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100


Contacts

Email : animhealth@gmail.com
Phone :
- ฝ่ายดำเนินงาน : 948002
- ฝ่ายผลงานวิชาการ : 948070 - 71
- ฝ่ายจัดหารายได้ : 948071
Fax : 053-948065

Facebook 

งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ