บุคลากรรับรางวัลระดับชาติ PULINET

Posted on January 14, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ PULINET และรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานด้วยวาจา. กลุ่มที่ 1 การบริการสารสนเทศ​ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์​ (CRM) ในงานวันวิชาการครั้งที่ 9 (PULINET National Conference 2019) ระหว่าง วันที่ 9​-10​ มกราคม ​ พ.ศ.2562​ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภาพเป็นข่าว


ต้อนรับคณะนักศึกษา Pre-health จาก University of Minnesota

Posted on January 8, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะนักศึกษา Pre-health จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีน

Posted on January 7, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย​จาก Lanzhou Institute of Animal Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมึการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์สมุนไพรจีน-ไทย ในสัตว์เศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้น ท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีน

Posted on January 7, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย​จาก Lanzhou Institute of Animal Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมึการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์สมุนไพรจีน-ไทย ในสัตว์เศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้น ท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

Posted on January 2, 2019

ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกความสุขที่มอบให้สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

ภาพผู้มาร่วมแสดงความยินดี