มอบเงินปรับปรุง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on March 12, 2020

พลตำรวจตรี นิยม ด้วงสี นายตำรวจราชองครักษ์ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท รัตนเดช พิรุณสาร สารวัตรป้องกันปราบปราม เขลางค์นคร จ.ลำปาง เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองสวัสดิภาพสัตว์

Posted on March 9, 2020

คณะทำงานโครงการ MaCMU (โครงการจัดการปัญหาสุนัข ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองสวัสดิภาพสัตว์ และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม B205 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วารสารสัตวแพทย์เข้าฐานข้อมูล Scopus

Posted on March 4, 2020

กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีมงาน TCI ที่และ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (ในฐานะ local board) ที่ให้ความกรุณาทำให้วารสารผ่านการประเมินของ Scopusคณะฯ

วารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ่งเป็นวารสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี รศ. ดร. กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) โนโอกาสที่ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project.

ภาพเป็นข่าว


พิธีลงเสาเอกอาคารศูนย์สุขภาพสัตวฯ

Posted on February 29, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น.

ภาพกิจกรรม


OPEN HOUSE (BMEI – VET Get Together)

Posted on February 28, 2020

หน่วยวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ OPEN HOUSE (BMEI – VET Get Together) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ได้พบปะกับนักวิจัยของสถาบันวิศวกรรม ชีวการแพทย์ (Biomedical Institute) และระดมสมองเพื่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางด้านวิศวกรรม ชีวการแพทย์ขึ้นในคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00-13.00 น. ณ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรฯ

Posted on February 25, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ภาพเป็นข่าว


กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร ฯ

Posted on February 21, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา จากกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายกายวิภาคศาสตร์" จัดโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานลักษณะทางกายวิภาคและชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างอุทิศทางสัตวแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการกลางกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะพบคณบดี

Posted on February 20, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Lingfu Kong และ Associate Professor Weijie Qu ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษางานวิจัย ร่วมกับคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะพบคณบดี

Posted on February 17, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. KIM Do-Hyung รองคณบดี จาก Department of Aquatic Life Medicine College of Fisheries Sciences Pukyong National University ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือและศึกษาดูงานทางวิชาการด้านคลินิกสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


โยคะการกุศล

Posted on February 16, 2020

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "โยคะการกุศล" เพื่อระดมทุนสำหรับปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม


งานสัมมนาวิชาการ

Posted on February 13, 2020

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาเรื่อง “การโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณพลังงานจากสารอาหารให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงในแต่ละสภาวะ ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง B 210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on February 11, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Naoaki Yokoyama จาก National Research Center for Protozoan Diseases, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “the Role of OIE Reference Laboratory in Control of Bovine Babesiosis” พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์

Posted on February 10, 2020

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อันเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 คณะในวิทยาเขตแม่เหียะ ประกอบไปด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพกิจกรรม


CMU- Chiang Mai Marathon

Posted on February 9, 2020

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจและบริการน้ำดื่ม เกลือแร่ และผลไม้ แก่นักวิ่งในงาน CMU- Chiang Mai Marathon 2020 ณ ทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม


ประชุมหารือระดมทุนเพื่อโรงพยาบาลสัตว์ฯ

Posted on January 29, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป คณบดีก่อตั้งฯ ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ น.สพ.ศักดิชญ์ อนุโลมสมบัติ น.สพ.การุณ ชนะชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสร่วม ประชุมหารือการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาการระดมทุนเพื่อโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม A 301 คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)

Posted on January 29, 2020

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์(651699) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำเสนอภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Step CMU)

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

Posted on January 28, 2020

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์์ ชั้น 1 อาคาร E คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


แสดงความยินดีกับ ดร.เจนีน หลุยส์ บราวน์

Posted on January 27, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เจนีน หลุยส์ บราวน์ (Dr.Janine L. Brown) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จาก Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสได้รับอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (Honorary Doctoral Degree in Veterinary Medicine) จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใน "งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562" เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ

Posted on January 27, 2020

กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ( บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 54) เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และครอบครัวของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมในพิธีรับขวัญบัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 - 18.00 น.ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี

Posted on January 24, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และตัวแทนบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และพิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 และผู้ได้รับรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาฯ

Posted on January 24, 2020

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 18 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาพกิจกรรม


ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มช. รุ่นที่ 54

Posted on January 23, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

Posted on January 18, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ดูแลฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง ณ กรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพฯ

Posted on January 16, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์​ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ โฮมชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เบทาโกรเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเตรียมความพร้อม การใช้ภาษาอังกฤษ

Posted on January 12, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์​ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สำราญ หม่อมพกุล พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาภาษอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ คณะสัตว​แพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการสัตวแพทย์ปันน้ำใจ

Posted on January 11, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัตวแพทย์ปันน้ำใจให้สังคม ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเด็ก เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม


นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมคณะ

Posted on January 7, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Pre-Health Student Resource Center, School of Public Health, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยช้างและสวัสดิภาพช้าง ห้องปฎิบัติการสัตว์น้ำ และห้องกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม