โครงการ OIE Vet Education Twinning

Posted on November 16, 2018

Prof Dr.Md.Ahasanul Hoque หัวหน้าโครงการ OIE Vet Education Twinning ความร่วมมือระหว่าง Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังกลาเทศ กับ Tufts Cummings School of Veterinary Medicine (TCSVM) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบปะพูดคุย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ OIE Vet Education Twinning ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินโครงการร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ให้การต้อนรับ

ภาพเป็นข่าว


มอบเงินสนับสนุน "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์"

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คุณวันทนา ตั่งธนาพร และ คุณบัญชา ชัยมงคล ในโอกาสเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) จำนวน 200,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.John B. Kaneene University Distinguished Professor of Epidemiology and Director, Center for Comparative Epidemiology จาก College of Veterinary Medicine, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และภรรยา ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน พร้อมพบปะพูดคุยในกิจกรรมความร่วมมือของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 11

Posted on November 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 11 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะฯ

Posted on November 15, 2018

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และพี่ๆนักศึกษาสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI)

Posted on November 15, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI) นำโดย Dr.Delia Grace, Program Manager (joint) Animal and Human Health และ Dr.Hung Nguyen, ILRI regional representative, East and Southeast Asia ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Greg Keefe คณบดี จาก Atlantic Veterinary College และ Professor Dr. Larry Hammell คณบดี Faculty of Graduate studies ของ University of Prince Edward Island จากประเทศแคนาดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในการเข้าหารือเนื่องในโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


CMU Open House ครั้งที่ 5

Posted on November 8-9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะ แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของกิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 5 ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับน้องๆที่สนใจ เข้าศึกษาดูการเกี่ยวการเรียนการสอน หลักสูตรให้แก่ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


SCB มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ

Posted on November 8, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม VET CMU RUN 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on November 7, 2018

ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 11 ได้กิจกรรมได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรทางสัตวแพทย์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และผู้ที่เคยรับวัคซีนแล้ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต

ภาพกิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(CMU-EdPEx)

Posted on November 7, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา และผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทองเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals

Posted on November 7, 2018

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the theory to practice) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Jaime F. Modiano College of Veterinary Medicine and Masonic Cancer Center จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา , อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ และ สพ.ญ.ทักษมน อุตมะ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30

Posted on November 3, 2018

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การทำ Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30" โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้รายละเอียดขั้นตอนการทำ Wheelchair เบื้องต้นในภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติจริงให้กับสัตว์พิการ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง)

Posted on November 3, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงคุณค่าของร่างกายสัตว์ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ในการเรียน การวิจัย และงานวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงให้เจ้าของสัตว์ที่นำร่างอุทิศมาบริจาค ได้รำลึกถึงและเห็นประโยชน์ของการบริจาคร่างอุทิศเพื่อการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการรักษาสัตว์ และได้จัดการเสวนา เรื่อง "ร่างอุทิศ คุณค่าและความสำคัญ" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนเจ้าของสัตว์ที่เคยนำร่างอุทิศมาบริจาคมาร่วมเสนอมุมมอง แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมเสวนา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

Posted on October 31, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center of Excellence in Elephant Research and Education Chiang Mai University )ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ Dr. Cheng Wen Haur รองประธานบริหาร Singapore Zoological Gardens ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วย Dr. Sonja Luz ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการอนุรักษ์และการบริการด้านสัตวแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาด้านด้านช้างและสัตว์ป่า ต่อไป

ภาพกิจกรรม


ศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม

Posted on October 17-24, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิชชาณิกา ปันคำมูล นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม ณ Anhui Agricultural University มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพกิจกรรม


พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มช.ประจำ ปี 2561

Posted on October 27, 2018

นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ และคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ฯ

Posted on October 26, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบปีที่ 59 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on October 24, 2018

ผู้แทนจากโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ

ภาพเป็นข่าว


กิจกรรมการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

Posted on October 21, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน และ อ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education, IPE) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คน และบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิให้กับสุนัขและแมว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม Mahidol healthy day 2018

Posted on October 20, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมในการจัดแสดง Exotic pet ตลอดจนเปิดให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ และฉีดวัคซีน งาน Mahidol healthy day 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม