งานประชุมชมรมสัตวแพทย์ล้านนา

Posted on May 25, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชมรมสัตวแพทย์ล้านนา เรื่องนโยบายการสร้างเครือข่ายของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯกับชมรมสัตวแพทย์ล้านนา โดย น.สพ. ดร. จำเรียง พานเพียรศิลป์ อุปนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 1 และ น.สพ. ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษานายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การประชุมสัมมนาความร่วมมือระดับนานาชาติฯ

Posted on May 25, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมงานประชุมสัมมนาความร่วมมือระดับนานาชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park Debut: Thailand Regional and Global Connect) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

ภาพเป็นข่าว


การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น

Posted on May 22, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร'การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์' เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีความรู้ความสามารถในการ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาแผนการจัดหลักสูตรโท-เอก

Posted on May 18, 2018

งานบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการจัดหลักสูตรโท-เอก เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Posted on May 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 5 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  สธนวงศ์ ในหัวข้อ          Physiology of reproduction and artificial insemination เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการ "หมาว้อบ่อมีตี้แม่เหียะ"

Posted on May 12, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้แม่เหียะ" การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชน ในเขตตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมโครงการ ในวันเสารและอาทิตย์ที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเรื่อง"ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ"

Posted on May 11, 2018

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเรื่อง "ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ" ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่1-6 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ก่อนออกไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 12-13 พ.ค.2561

ภาพกิจกรรม


รพ.สัตว์เล็กจัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก

Posted on April 28, 2018

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารฟรี โดย อ.นสพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับประชาชนผู้เข้าใช้่บริการ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 ณ  โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on April 28, 2018

"หมาว้อบ่มีตี้สันกลาง" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้สันกลาง" - สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า - การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียน อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกลาง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 ณ เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี ๖

Posted on April 27, 2018

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย E115 สำหรับในช่วงเย็นได้มีพิธีผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆมาร่วมให้โอวาท ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี

Posted on April 27, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดี พร้อมด้วย บุคลากรร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม