ร่วมพิธีทำบุญงานสถาปนากองพันฯ

Posted on March 19, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์ประจำคลินิคม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากกองพันสัตว์ต่าง ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 48 ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ลานพิธีหน้าอาคาร กองบังคับการกองพันสัตว์ต่าง ณ กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการฝังเข็ม

Posted on March 18, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการฝังเข็มในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic Canine Acupuncture” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 10 ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคาร 60ปี สัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพเป็นข่าว


อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกว.

Posted on March 9, 2018

สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนประเภท ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ผศ.ดร. ศิริวรรณ ตั้งยืนยง และ.สพ.ญ.ดร. คคนางค์ ปิยะรังษี สำหรับภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้แก่ น.สพ.ดร. วันพิทักษ์ ป้องกัน

ภาพเป็นข่าว


มอบรถให้บริการวิชาการและการรักษาช้างเคลื่อนที่

Posted on March 13, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าและทีมงาน ให้การต้อนรับ Ms. Linda Reifschneider ประธาน Asian Elephant Support และคณะ ในโอกาสเข้ามอบเงินบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า สำหรับจัดซื้อรถให้บริการวิชาการและการรักษาช้างเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ลานน้ำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


เงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า

Posted on March 13, 2019

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า จาก ปางช้างแม่สาอาณาจักรไทย MSEC&Elephant Kingdom และ มูลนิธิชูชาติกัลมาพิจิตร จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562

ภาพเป็นข่าว


ร่วมสนทนาในรายการ "เช้านี่ที่ภาคเหนือ"

Posted on March 12, 2019

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนทนาเรื่อง "พิษสุนัขบ้่า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้" ในรายการ เช้านี่ที่ภาคเหนือ ออกอากาศทางช่อง NBT สำหรับใครที่ไม่ได้ดู สามารถชมย้อนหลัง (ตั้งแต่นาทีที่ 37.00 -​ 58.50)​

รับชมวีดีโอที่นี่


นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย “ช้างในวัฒนธรรมไทย”

Posted on March 9-10, 2019

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ตลอดจนผู้สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย กิจกรรมประกวดถ่ายภาพช้างในหัวข้อ “ช้างในวัฒนธรรมไทย” จาก โครงการประกวดถ่ายภาพและการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง “ช้างในวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้างผ่านเลนส์ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย "ช้างในวัฒนธรรมไทย"

ภาพกิจกรรม


รางวัล "Excellent presentation"

Posted on February 16, 2018

ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.สราลี ศรีวรกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล "Excellent presentation" การนำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง A case of Nontuberculous mycobacteriosis in aquarium-reared sharphead flyingfish (Hirundichthys oxycephalus) population associated with a dematiaceous fungal infection ในงาน The 29th NMS medical research conference for foreign visitors วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดย International exchange center, Nippon medical school ณ Kitsuo hall, Nippon medical school เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม วิ่งม่วนใจ๋ไปกับน้องหมา

Posted on February 17, 2019

กองทุนกำลังใจ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ชมรมสาระธรรม กองทัพภาค 3 และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งม่วนใจ๋ไปกับน้องหมา ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 – 09.00 น. แบ่งเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ 3.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร นักวิ่ง จำนวน 300 คน สุนัขจำนวน 300 ตัว ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ รณรงค์การไม่ทำร้ายสัตว์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019

Posted on February 11-14, 2019

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ University of Minnesota จัดประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 (International Conference on One Medicine One Science) ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี Srirama Rao, Chair of the International Conference on One Medicine One Science, United States เป็นประธานเปิดการประชุม ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Trevor Ames, Dean, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, United States กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on February 8, 2019

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข มอบเงินที่ได้จากรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับดี จำนวน 100,000 บาท ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ

ภาพเป็นข่าว


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

Posted on February 5, 2019

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาจารย์คณะสัตวแพทย์ฯรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

Posted on February 2, 2019

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บ ของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนู ที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ภาพกิจกรรม


อาจารย์คณะสัตวแพทย์ฯรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

Posted on February 2, 2018

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาปริมาณแร่ธาตุในงา กระดูกและฟันเพื่อประโยชน์ในการจัดจำแนก” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักศึกษา

Posted on February 2, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำทีมคณาจารย์และบุลากร ร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักศึกษา มหาวิทยาวิทยาลัยเชียงใหม่และการแสดงสปิริต ประจำปีการศึกษา 2561 "CMU GAME: Sport Day and Spirit Night 2018" เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ยังร่วมให้กำลังนักศึกษาในการแข่งขันกีฬาและการแสดงสปริตของน้องๆ สัตวแพทย์ภายใต้แนวคิด "VETOPIA

ภาพกิจกรรม


รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Posted on February 2, 2019

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวนสองท่านที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ได้มี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลนี้

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม "มองหมามุมใหม่ ไปกับ MaCMU"

Posted on January 31, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม "มองหมามุมใหม่ ไปกับ MaCMU" ของโครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project) เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการ อัพเดทกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ รวมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุนัขมช. แก่ตัวแทนบุคลากร อาจารย์ จากคณะและส่วนงานต่างๆจากทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพาณี เชียววานิช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา เข้าทัศนศึกษา

Posted on January 31, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 75 คน ในโอกาสที่ได้เข้าทัศนศึกษา ดูงานตามโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ ให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ลงนามความร่วมมือด้านงานวิชาการ

Posted on January 25, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.โฮงเจียง เว่ย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน ประเทศจีน เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมลงนามความร่วมมือด้านงานวิชาการร่วมกันในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีรับเกียรติบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ครบวาระ

Posted on January 24, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณะผู้บริหาร เดินทางร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมรับเกียรติบัตรผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2562) วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทย์ฯ รุ่นที่ 17

Posted on January 23, 2019

กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 17 ( บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 53) เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และครอบครัวของบัณฑิตและมหาบัณฑิตร่วมในพิธีวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น.ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 53

Posted on January 20, 2019

  • - กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 06.00 - 06.15 น. ณ อนุสาวรีย์พระบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • - กิจกรรมฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


บุคลากรรับรางวัลระดับชาติ PULINET

Posted on January 14, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ PULINET และรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานด้วยวาจา. กลุ่มที่ 1 การบริการสารสนเทศ​ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์​ (CRM) ในงานวันวิชาการครั้งที่ 9 (PULINET National Conference 2019) ระหว่าง วันที่ 9​-10​ มกราคม ​ พ.ศ.2562​ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภาพเป็นข่าว


ต้อนรับคณะนักศึกษา Pre-health จาก University of Minnesota

Posted on January 8, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะนักศึกษา Pre-health จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การกล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีน

Posted on January 7, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย​จาก Lanzhou Institute of Animal Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมึการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์สมุนไพรจีน-ไทย ในสัตว์เศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้น ท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศจีน

Posted on January 7, 2019

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัย​จาก Lanzhou Institute of Animal Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมึการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เภสัชภัณฑ์สมุนไพรจีน-ไทย ในสัตว์เศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวีดีโอคอนเฟอเร้น ท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

Posted on January 2, 2019

ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกความสุขที่มอบให้สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

ภาพผู้มาร่วมแสดงความยินดี