การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Posted on July 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 7 นี้ผู้บรรยายได้แก่ อ.สพญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

Posted on July 14, 2018

วันที่ 14 กรกฎาคม ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "การทบทวนค่านิยม การสร้างคุณค่าของการทำงานเป็นทีม (Team work)" ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ณ โรงแรมแชงเกอรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของการระดมสมองและการละลายพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความสนุกสนาน ความสัมพันอันดีและความสามัคคีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Small Animal Dentistry

Posted on July 11-12, 2018

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic Small Animal Dentistry—We should know" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรมในสัตว์เล็ก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ฝึกหัตการต่าง ๆ จากซากสัตว์ โดยมี Dr. Hanne Ellen Kortegaard จากมหาวิทยาลัย University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Dr.Hanne Ellen Kortegaard พบปะคณบดี

Posted on July 10, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Hanne Ellen Kortegaard จาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็ก ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Small Animal Dentistry—We should know และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรองคณบดี ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพเป็นข่าว


ศึกษาดูงานนักเรียนชั้นม.4

Posted on July 9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Institute – Thailand 2018

Posted on July 6-7, 2018

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้โครงการ Global Health Institute – Thailand 2018 และ The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และโรคสัตว์ติดคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม