ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

Posted on February 20, 2017

ผศ.นสพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Joint Symposium of Veterinary Research among Universities of Veterinary Medicine in East Asia ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน

ภาพเป็นข่าว


มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

Posted on February 17, 2017

คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการ มอบเงินผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๗๔,๗๖๑.๙๐ บาท โดยมี อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


พิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง (ฟาร์มไก่และสุกร)

Posted on February 15, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง (ฟาร์มไก่และสุกร) ในวันพุธที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์

Posted on February 6, 2017

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ และเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสัตว์แพทย์ โดยมีการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 Posted on February 3, 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


พิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Institute-Thailand 2017

 Posted on February 5, 2017

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก(VPHCAP) คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Global Health Institute-Thailand 2017” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม

รับเกียรติบัตรโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กฯ

Posted on January 27, 2017

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร พนโสภณกุล ได้เป็นผู้แทนทีมงานอาชาบำบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรในโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อผู้พิการ ในงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็ก ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาการเขียนหนังสือตำราวิชาการ

Posted on January 25, 2017

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาการเขียนหนังสือตำราวิชาการให้แก่อาจารย์ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มเขียนหนังสือ/ตำรา หรือในระหว่างการเขียนจะทำให้หนังสือ/ตำรา ที่ได้มีคุณภาพดีและสามารถใช้ประกอบการขอตำแหน่งได้ ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 12.00-13.00 ณ ห้องประชุม B402 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

Posted on January 23, 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เดบร้า เคย์ โอลสัน (Professor Emeritus Debra Kay Olson, D.N.P., M.P.H.) ที่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51

Posted on January 20, 2017

  • กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา 06.30 - 06.45 น. ณ อนุสาวรีย์พระบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • กิจกรรมฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 15 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม E115 

ภาพกิจกรรม

  • กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 15 ( บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 51) วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น.ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


บรรยายพิเศษ เรื่อง "Structure and function of the mammalian left ventricle"

Posted on January 20, 2017

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Structure and function of the mammalian left ventricle" โดยได้เชิญ Dr.Edward Snelling จาก Brain Function Research Group, School of Physiology, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa มาเป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมภาคชีวศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


อบรม เรื่อง Common problems of ear and urinary tracts in dogs and cats 

Posted on January 9, 2017

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรม เรื่อง Common problems of ear and urinary tracts in dogs and cats โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้การตรวจวินิจฉัยและการรักษา ความผิดปกติของ หู และทางเดินปัสสาวะ ในสุนัขและแมว แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ โดยมี Assistant Professor Dr.Annika Haagsman จาก Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม