ให้การต้อนรับ Dr.William Pitt

Posted on October 19, 2018

Dr.William Pitt รองผู้อำนวยการฝ่าย Conservation and Science, Smithsonian's National Zoo จาก Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ประเทศอเมริกา เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนืองในโอกาสเดินทางมาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการดูแลช้างและสัตว์ป่า ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ร่วมมือกับ SCBI วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคณบดี

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 10

Posted on October 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 10 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on October 13, 2018

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

Posted on October 12, 2018

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.น.สพ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมการประชุม

ภาพเป็นข่าว


ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยฯ

Posted on October 11, 2018

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดี และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 51 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


ต้อนรับ อาคันตุกะจาก Murdoch University

Posted on October 8, 2018

Dr. Bec Donaldson, BSc (Hons 1), Conservation Medicine Program จาก College of Veterinary Medicine, School of Veterinary and Life Sciences Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านช้างและสัตว์ป่าร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคณบดี

ภาพกิจกรรม


อบรมให้ความรู้ ภาคบรรยายและเสวนาเรื่อง ASF!!!

Posted on October 5, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ ภาคบรรยายและเสวนาเรื่อง ASF!!! โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน เป็นไป (ไม่) ได้หรือไม่กับประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อการรับมือการระบาดดังกล่าวในอนาคต วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมแนะแนวน้อง การทำงานด้านสัตวแพทย์

Posted on September 29, 2018

ชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนววิชาชีพสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นพี่จากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้แก่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจากผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรม


ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

Posted on September 25-26, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ทั้งยังส่งเสริมให้สถาบันได้มีพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


ขอร่วมแสดงความยินดี "ศิษย์เก่าดีเด่น"

Posted on September 24, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิงเยาประภา มาธุระ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้รับมอบโล่เกียรติคุณโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันมหิดลประจำปี 2561

Posted on September 24, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน "วันมหิดล" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายในงานได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา และพิธีการต่างๆ อาทิ พิธีมอบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าให้กับนักศึกษา พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

Posted on September 23, 2018

คณะทำงานโครงการ MaCMU , งานบริการวิชาการ และนักศึกษาชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561" โดยมี อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ ได้นำคณะทำงานให้คำแนะนำด้านสุขภาพของน้องหมาและน้องแมวแก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมจัดจำหน่ายเสื้อ นำรายได้สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


MaCMU fair: care for rabies 2561

Posted on September 22, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “MaCMU Fair: Care for Rabies 2018" โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสิรฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง การดูแลสุนัขในที่สาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมเกมส์โชว์แฟนพันธุ์แท้เรื่อง สุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการภาพถ่ายสุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมการแสดงต่างๆ รวมถึงเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาทั้งกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครและกลุ่มนักศึกษาผู้สนใจ รวมถึงบุคลากรทั่วไปในการช่วยสำรวจและดูแลสุนัขในโครงการ ณ ลานกิจกรรมหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 9

Posted on September 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 9 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


ขันโตกสัตวแพทย์ล้านนา 2561

Posted on September 15, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานขันโตกสัตว์แพทย์ล้านนา 2561 โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ ทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจประเพณีไทยแบบล้านนามากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ภายในคณะ และรับประทานอาหารแบบขันโตกร่วมกันระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


เสวนาและระดมความคิดเห็นการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Posted on September 13, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัลเฮลธ์ จำกัด และชมรมสัตวแพทย์ล้านนา จัดงานเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง "การระบาด!!! โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF) กับการเตรียมพร้อมรับมือ" ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม และเตรียมการรับมือป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่อาจจะแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนชมรมสัตวแพทย์ล้านนา ผู้จากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากโครงการ PODD และผู้แทนจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน

ภาพกิจกรรม


บริษัท ซีพีเอฟ มอบเงินสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการ

Posted on September 10, 2018

คุณวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกรภาคเหนือตอนบน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน มอบเงินสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 300,000 บาท โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และทีมผู้บริหาร รับมอบ ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


อบรมการพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building)

Posted on September 7-8, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building)" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่มามอบทั้งความสนุกสนาน และแง่คิดดีๆกับมีคณาจารย์ และบุคลากร ผ่านกิจกรรมครั้งนี้

ภาพกิจกรรม


ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561

Posted on September 8, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพเป็นข่าว


คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Posted on September 2, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 30th World Buiatrics Congress 2018 Sapporo ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ Sapporo Convention Center ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ คณบดีและคณาจารย์ยังได้เดินทางเข้าพบอธิการบดีของ Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์และฟาร์มการเลี้ยงสัตว์ ในการนำมาพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2561 ด้วย

ภาพเป็นข่าว


อบรมการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย

Posted on August 25, 2018

โครงการ MaCMU จัดอบรม "การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยในรอบสองนี้ มีตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษาจากหลายคณะและหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม เบื้องต้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนในการดูแล การสังเกตพฤติกรรม การให้อาหารและการเข้าหาสุนัข ทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสำรวจและบันทึกประชากรสุนัขตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขในที่ชุมชนด้วย ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ภาพเป็นข่าว


ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2

Posted on August 23, 2018

โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2 ส่วนของโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลภายนอก ผ่านความร่วมมือจากหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ฯลฯ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


พิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

Posted on August 22, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


อบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Posted on August 20, 2018

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเบื้องต้นสำหรับบัณฑิตศึกษา” ให้สามารถเขียนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าหน่วยโภชนาการ และ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมกระตุ้นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้มีงานวิจัยสถาบัน

Posted on August 20, 2018

งานบริหารวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรม "กระตุ้นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้มีงานวิจัยสถาบัน" สำหรับบุลากร ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม


อบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

Posted on August 20, 2018

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตร "การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น" เป็นรุ่นที่สอง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 14 วัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากรุ่นแรก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน อันจะเป็นผลให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค ผ่านโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสัตวแพทยสภาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม


อบรมการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย

Posted on August 18, 2018

โครงการ MaCMU จัดอบรม "การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน" 2 รอบ โดยในรอบแรกนี้ มีตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษาจากหลายคณะและหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม เบื้องต้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนในการดูแล การสังเกตพฤติกรรม การให้อาหารและการเข้าหาสุนัข ทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสำรวจและบันทึกประชากรสุนัขตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขในที่ชุมชนด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on August 16, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นักศึกษาในทุกชั้นปี ยังได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีต่อครูอาจารย์ ในการนี้ คณะสัตวแพทย์ ยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี ทุนเรียนดี รางวัลผู้ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กและระบาดวิทยา เกีียรติบัตรสำหรับผู้นำนักศึกษาด้านต่างๆ และเกีียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึึกษาด้วย

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 8

Posted on August 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 8 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ ในวันพุธ์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

Posted on August 12, 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมในพิธีดังกล่าว

ภาพกิจกรรม