ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

Posted on December 28, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2562

Posted on December 26, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2562” โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ให้กับชาวสัตวแพทย์ ซึ่งจัดภายใต้ธีม Sport Man&Girl โดยช่วงเย็นได้ร่วมทำกิจกรรม Walk Rally เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ส่วนในช่วงค่ำได้มีการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 การจับฉลากของรางวัล และกิจกรรมการแสดงของบุคลากร ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ไทยและนานาชาติ

Posted on December 24, 2018

รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ไทยและนานาชาติ จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ (IVSA Thailand Winter Event 2018) จัดโดยสมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติประเทศไทย (IVSA Thailand) พร้อมนำเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกีฬาบุคลากร มช.

Posted on December 22, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Can Tho ประเทศเวียดนาม

Posted on December 19, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Can Tho ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ และได้นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ อาทิ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

Posted on December 19, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การตอนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 12

Posted on December 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก โดยในครั้งที่ 12 นี้ ผู้บรรยายได้แก่ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ อาจารย์ประจำหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

Posted on December 13, 2018

รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Year 4) จากโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ด้านโครงกระดูกสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ

Posted on December 11-12, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 หัวข้อ “Integrative veterinary medicine” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Vet CMU Run 2018 - หมอหมาพาวิ่ง

Posted on December 9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพคนและสัตว์ ในชื่อ "สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (หมอหมาพาวิ่ง)” โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนและสัตว์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5

Posted on November 30, 2018

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5 ปีการศึกษา 2561 ก่อนการเรียนกระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติเวียน" และพร้อมกับทำพิธีรับมอบเสื้อกาวน์จากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม B402

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

Posted on November 28, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

ภาพเป็นข่าว


กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง

Posted on November 22, 2018

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมและกีฬา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งด้วยการเชิญชวนให้คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์และปลูกฝังประเพณีอันดีงาม รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในแบ่งปันความรู้การทำกระทงในรูปแบบต่างๆ ได้รู้จัก และนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป ในวันพฤหับดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะทำงานและนักศึกษาจากชมรม Purple Lab

Posted on November 21, 2018

อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ และรองประธานโครงการ การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ หมาซีเอ็มยูโปรเจค (MaCMU Project) ต้อนรับคณะทำงานและนักศึกษาจากชมรม Purple Lab จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพวิศกรรมและเครือข่าย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ดูงานโครงการฯ พร้อมนำรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินโครงการไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนต่อไป

ภาพเป็นข่าว


โครงการ OIE Vet Education Twinning

Posted on November 16, 2018

Prof Dr.Md.Ahasanul Hoque หัวหน้าโครงการ OIE Vet Education Twinning ความร่วมมือระหว่าง Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังกลาเทศ กับ Tufts Cummings School of Veterinary Medicine (TCSVM) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบปะพูดคุย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ OIE Vet Education Twinning ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินโครงการร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ให้การต้อนรับ

ภาพเป็นข่าว


มอบเงินสนับสนุน "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์"

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คุณวันทนา ตั่งธนาพร และ คุณบัญชา ชัยมงคล ในโอกาสเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) จำนวน 200,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.John B. Kaneene University Distinguished Professor of Epidemiology and Director, Center for Comparative Epidemiology จาก College of Veterinary Medicine, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และภรรยา ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน พร้อมพบปะพูดคุยในกิจกรรมความร่วมมือของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 11

Posted on November 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 11 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะฯ

Posted on November 15, 2018

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และพี่ๆนักศึกษาสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI)

Posted on November 15, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI) นำโดย Dr.Delia Grace, Program Manager (joint) Animal and Human Health และ Dr.Hung Nguyen, ILRI regional representative, East and Southeast Asia ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Greg Keefe คณบดี จาก Atlantic Veterinary College และ Professor Dr. Larry Hammell คณบดี Faculty of Graduate studies ของ University of Prince Edward Island จากประเทศแคนาดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในการเข้าหารือเนื่องในโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


CMU Open House ครั้งที่ 5

Posted on November 8-9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะ แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของกิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 5 ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับน้องๆที่สนใจ เข้าศึกษาดูการเกี่ยวการเรียนการสอน หลักสูตรให้แก่ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


SCB มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ

Posted on November 8, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม VET CMU RUN 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on November 7, 2018

ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 11 ได้กิจกรรมได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรทางสัตวแพทย์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และผู้ที่เคยรับวัคซีนแล้ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต

ภาพกิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(CMU-EdPEx)

Posted on November 7, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา และผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทองเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals

Posted on November 7, 2018

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the theory to practice) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Jaime F. Modiano College of Veterinary Medicine and Masonic Cancer Center จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา , อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ และ สพ.ญ.ทักษมน อุตมะ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30

Posted on November 3, 2018

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การทำ Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30" โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้รายละเอียดขั้นตอนการทำ Wheelchair เบื้องต้นในภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติจริงให้กับสัตว์พิการ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง)

Posted on November 3, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงคุณค่าของร่างกายสัตว์ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ในการเรียน การวิจัย และงานวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงให้เจ้าของสัตว์ที่นำร่างอุทิศมาบริจาค ได้รำลึกถึงและเห็นประโยชน์ของการบริจาคร่างอุทิศเพื่อการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการรักษาสัตว์ และได้จัดการเสวนา เรื่อง "ร่างอุทิศ คุณค่าและความสำคัญ" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนเจ้าของสัตว์ที่เคยนำร่างอุทิศมาบริจาคมาร่วมเสนอมุมมอง แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมเสวนา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ผลงานอาจารย์ ได้รับรางวัล Excellent Speaker Award 2018

Posted on October 31, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ ได้รับรางวัล Excellent Speaker Award 2018 จากจากงานประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติ The Annual International Traditional Chinese Veterinary Medicine (TCVM) Conference ครั้งที่ 20 ประจำปี 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Reddick มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018

ภาพเป็นข่าว


ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

Posted on October 31, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center of Excellence in Elephant Research and Education Chiang Mai University )ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ Dr. Cheng Wen Haur รองประธานบริหาร Singapore Zoological Gardens ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วย Dr. Sonja Luz ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการอนุรักษ์และการบริการด้านสัตวแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาด้านด้านช้างและสัตว์ป่า ต่อไป

ภาพกิจกรรม


ศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม

Posted on October 17-24, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิชชาณิกา ปันคำมูล นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม ณ Anhui Agricultural University มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพกิจกรรม


พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มช.ประจำ ปี 2561

Posted on October 27, 2018

นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ และคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ฯ

Posted on October 26, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบปีที่ 59 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on October 24, 2018

ผู้แทนจากโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ

ภาพเป็นข่าว


กิจกรรมการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

Posted on October 21, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน และ อ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education, IPE) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คน และบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิให้กับสุนัขและแมว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม Mahidol healthy day 2018

Posted on October 20, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมในการจัดแสดง Exotic pet ตลอดจนเปิดให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ และฉีดวัคซีน งาน Mahidol healthy day 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม