ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี ๖

Posted on May 1, 2017

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี ๖ โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากธนาคารต่างๆมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดยมี ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย B๔๐๒ สำหรับในช่วงเย็นได้มีพิธีผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆมาร่วมให้โอวาท ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับมช.

Posted on April 29, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ห้องเรียนวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูยุ่น)

 


พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี

Posted on April 28, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ดำหัวคณาจารย์อาวุโสและคณบดี

Posted on April 28, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานพิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโสและคณบดี ขอสูมาลาโทษและขอพรอันเป็นสิริมงคลในโอกาสปี๋ใหม่เมืองตามป๋าเวณีเมืองเหนือ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส มช. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยร่มแดนช้าง ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


คณะทันตฯ มช.เข้าศึกษาดูงาน

Posted on April 24, 2017

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร คณะทันแพทยศาสตร์ มช. ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบประเมินบุคลากร 360 องศา เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted on April 21, 2017

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมกับ บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic small animal abdominal ultrasound: a one day training course มุ่งเน้นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสัตวแพทย์ให้มีความสามารถและความมั่นใจในการใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยในคลินิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการฝึกในภาคปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนโครงการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งของสัตวแพทยสภาอีกด้วย ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป

Posted on April 13, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จังหวัดเชียงใหม่ และขบวนแห่รถนางสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร ร่วมสวมชุดพื้นเมือง และริ้วขบวนตระการตา ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560

ภาพกิจกรรม


อบรมการทำสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น

Posted on March 24, 2017

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ได้ฝึกปฏิบัติทักษะในการทำสตัฟฟ์สัตว์ และเป็นการฝึกประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ให้เกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องบรรยาย B403 และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (D104) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาเชิงปฏิบัติการวีลแชร์ ครั้งที่ 15

Posted on March 4, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม และสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาอบรมวีลแชร์ ครั้งที่ 15 ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะสัตวแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานสัมมนาวิชาการ

Posted on March 3, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “How to Control Antimicrobial Resistance Problems; Lesson Learn from EU”เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใข้ยาในวงการปศุสัตว์ โดยจะได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการร่วมแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาจากประเทศสหภาพยุโรป (เยอรมัน) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เป็นลำดับต้นๆของโลก ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญหน่วยชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการกลาง

Posted on March 2, 2017

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญหน่วยชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีผู้อำนวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยชันสูตร และห้องปฏิบัติการกลางร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม


งานประชุม Consortium คณบดี และผู้อำนวยการสถาบันฯ

Posted on March 1, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม Consortium คณบดีและผู้อำนวยการสถาบันสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 / 2560 เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่

ภาพกิจกรรม