ประเมินระบบคุณภาพภายใน CMU-EdPEx

Posted on June 27, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdFEx ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านคณบดีได้บรรยายถึงกิจกรรมการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ พร้อมตอบข้อซักถาม ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทำ EdPEx ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาบุคลากร ศูนย์บริการสุขภาพสัตว

Posted on June 16, 2017

ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสานใจ สายใจสัมพันธ์ ในหัวข้อ Happy Workplace โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรช่วยกันสร้างให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ดี แวดล้อมไปด้วยความสุข เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ และให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ เดอะภาวนา เชียงใหม่ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการกลาง และสำนักงานศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ภาพกิจกรรม


อ.ได้รับเกียรติบัตรการเสนอผลงานดีเด่น

Posted on June 8, 2017

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับอาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วันพิทักษ์ ป้องกัน อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล"เกียรติบัตรการเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น (Outstading oral presentation)" ในการเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ งานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ Ph.D.Congress 18th) ระหว่างวันที่ 8 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี จัดขึ้นโดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.


สัตวแพทย์ฯ ร่วมใจหล่อเทียนพรรษา

Posted on June 9, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ซึ่งเทียนพรรษาเล่มนี้จะได้นำไปถวายเทียนพรรษา ที่อารามทาป่าไม้ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ต่อไป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานโถงช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาผู้บริหาร 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพฯ

Posted on June 3, 2017

ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นประธาน กล่าวเปิด การสัมมนาผู้บริหาร 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้าน Food and Health และ Aging Society ในพันธกิจหลัก ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านบริหารจัดการทั่วไปร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


สัมมนาภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

Posted on April 21, 2017

 

ภาพกิจกรรม


สัมมนาวิชาการศึกษา ประจําปี 2560

Posted on June 2, 2017

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เพื่อร่วมกันสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ บ้านร่มไม้บาหลี ถ.เลียบคันคลอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมทีมสัตวแพทย์มช. ทำหมันสุนัข แมว ฟรี ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

Posted on May 31, 2017

ทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกัน ประชาชนและสัตว์เลี้ยง ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งลดจำนวนสุนัข และแมวในชุมชน มาให้บริการทำหมันสุนัข แมว ให้กับประชาชน ครอบคลุมทั้ง10 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีรัฐบาลไทยต้องสูญเสียงบประมาณหลายล้านบาท เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน มีชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงออกมาใช้บริการกว่า 150 ตัวโดยกำหนดดำเนินการในวัน ที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ภาพกิจกรรม


ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Posted on May 5, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด “หนึ่งต้น ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกเขตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ในการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณบึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ศึกษาดูงานการสตัฟฟ์สัตว์

Posted on May 26, 2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะทีมสตัฟฟ์สัตว์ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทีมผู้บรรยายของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสตัฟฟ์สัตว์ ศึกษาเทคนิคต่างๆ ที่จะนำมาพัฒนางานสตัฟฟ์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานบริการสตัฟฟ์สัตว์ เป็นอีกหนึ่งงานบริการของหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5394 8041 – 42

ภาพกิจกรรม


ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Posted on May 25, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยได้ทำการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพิ่อพัฒนาด้านปศุสัตว์ มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีคุณวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


บริการวิชาการเพื่อชุมชน และควบคุมประชากรสุนัขและแมว

Posted on May 20, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรม


แข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560

Posted on May 19, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และทุนพัฒนาคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่ทนทุกข์ทรมาน และพัฒนาศักยภาพในการตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ ทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการรักษาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหา และความต้องการของสังคม รวมถึงนำมาพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ รองรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ เชียงใหม่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ภาพกิจกรรม