การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2560

Posted on August 10-11, 2017

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้จัดงาน “ การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในแวดวงเหล่าชาวช้าง ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กร นักวิชาการ หมอช้าง ควาญช้าง ปางช้าง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพช้างได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม


บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

Posted on August 3, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้าบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม


อบรมโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพสายปฏิบัติการ

Posted on August 3, 2017

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณดีด้านบริหาร เปิดการอบรมโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพสายปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชน์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 23 ปี

Posted on August 2, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยช่วงเช้าได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 24 รูป พิธีทางศาสนา และรับฟังปาฐกถาธรรม ส่วนกิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรม 5 ส. ประกวด“ห้องทำงานน่าอยู่ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมงาน Suandok Charity Run for Life

Posted on July 28, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วมงาน Suandok Charity Run for Life วิ่งปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยสวนดอก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Posted on July 27, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำผู้บริหารของคณะ รวมถึงผู้ปกครองจะได้รับฟังรายละเอียดการเรียนการสอน ,ทุนการศึกษา, ค่าใช้จ่ายในการศึกษา , อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อซักถามในประเด็นต่างๆ และกระบวนวิชาของนักศึกษาใหม่ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาจารย์ สพ.มช.รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

Posted on July 19, 2017

ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี ที่ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในรายวิชา "คลินิกปฏิบัติม้า" กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเ่ชียงใหม่ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมี อ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม “ทำดอกดารารัตน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง”

Posted on July 12, 2017

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) จำนวน 300 ดอก ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 12.15 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

Posted on July 9-12, 2017

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ และ อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ เข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ Lanzhou Institute of Husbandry and Pharmaceutical Sciences, Lanzhou, China ในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรม


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted on July 11, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันคชบาลแห่งชาติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้าครั้งที่ 2 " ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาล จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปางช้างและผู้ดูแลช้างได้เข้าใจหลักการเบื้องต้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับช้างรวมถึงเป็นการส่งต่อความรู้ให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ในปางช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

ภาพกิจกรรม


ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์

Posted on July 7, 2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ประจำปี 2560 โดยได้จัดองค์ผ้าป่ามหากุศล ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ,สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์, ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ , ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานหอพักนักศึกษาเฮือนศรีตรัง (หอแม่เหียะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ อารามทาป่าไม้ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ภาพกิจกรรม


สัมมนาการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561

Posted on June 30, 2017

งานนโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนา “การทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี 2561” กิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 รูปแบบระดมสมอง และดีเบตลำดับโครงการฯ กิจกรรม SWOT และ TOWS matrix โดยมีคณบดีกล่าวเปิดงานและเสนอผลการดำเนินงานของคณะในภาพรวม ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ ปรางค์วิมาน จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนากองบรรณาธิการเชียงใหม่สัตวแพทยสาร

Posted on June 29, 2017

งานบริหารงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนากองบรรณาธิการเชียงใหม่สัตวแพทยสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. บรรยายในหัวข้อ "เตรียมต้นฉบับงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ" โดย ศ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร เวลา 11.00-12.00 น. บรรยายในหัวข้อ "ต้นฉบับงานวิจัยที่ดีในมุมมองบรรณาธิการวารสาร" โดย รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ เวลา 12.00-12.20 น. บรรยายในหัวข้อ "แนะนำเชียงใหม่สัตวแพทยสาร" โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เวลา 12.00-12.20 น. บรรยายในหัวข้อ "แนะนำเชียงใหม่สัตวแพทยสาร" โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม