การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 4

Posted on April 20, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี บรรยายในครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อการองค์กร

Posted on April 20, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อการองค์กร แก่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้รับเกียรติจากคุณรัชชัย วัฒนะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และคุณวรกร สุพร งานนโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องบรรยาย B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและคณบดี

Posted on April 18, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดำหัวหัวผู้อาวุโสและคณบดี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป

Posted on April 13, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสวมชุดพื้นเมือง และริ้วขบวนตระการตา ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรม


โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ( ปี 2562-2565)

Posted on March 31, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ( ปี 2562-2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน  เพื่อเป็นแผนที่ในการเดินทางไปสู่วิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลา 4 ปีของบริหารคณะของผุ้บริหาร ระยะเวลาตาม roadmap ในวันเสาร์ที่    31 มีนาคม 2561  ณ  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 3

Posted on March 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมีผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล บรรยายในครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานวันช้างไทย ประจำปี 2561

Posted on March 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บุคคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า ได้เข้าร่วมการจัดงานและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ณ ปางช้างแม่สา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยสุขภาพช้างจากทางปางช้างแม่สา โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ซึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับปางช้างแม่สามาตั้งแต่ปี 2544 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Pet Variety ครั้งที่ 7

Posted on March 8, 2018

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Pet Variety ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
- ออกบูธให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ถ่ายพยาธิ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพกิจกรรม


เยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติ การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ

Posted on March 8, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับ บริษัท IDEXX LABORATORIES SINGAPORE PTE.LTD. ให้การต้อนรับนักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการและสัตวแพทย์ ในภูมิภาค SOUTH EAST ASIA และ South Asia ในเครือ IDEXX LABORATORIES SINGAPORE PTE.LTD ได้เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติ การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ซีรั่มวิทยา และอณูชีววิทยา โดยสามารถนำความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์บริโภค อันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่ถูกต้องให้แก่สัตวแพทย์และนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิกได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การวินิจฉัยทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์

Posted on March 7, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับ บริษัท IDEXX LABORATORIES SINGAPORE PTE.LTD. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "การวินิจฉัยทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฏิบัติการสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค" (Clinical diagnosis and laboratory application for food animal) โดย ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานบริการวิชาการ "หมาว้อบ่มีตี้สบเตี๊ยะ"

Posted on March 4, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้สบเตี๊ยะ" 
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียน อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะจำนวน 100 คน 
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 ณ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับ Mr.Will Pitt Deputy Director Smithsonian conservative Biology institute , USA

Posted on Februry 19, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Mr.Will Pitt Deputy Director Smithsonian conservative Biology institute , USA พร้อมด้วย Dr.Janine Brown และ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบปะพูดคุย และหารือ เกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมด้านคลินิกช้าง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 2

Posted on Februry 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมีอาจารย์ น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

Posted on Februry 7, 2018

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์


ภาพกิจกรรมนำเสนอบรรยาย


โครงการ Clinical skills brush up

Posted on Februry 2, 2018

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

Posted on January 30, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยนำข้อสอบ [MCQ] ที่ผ่านการใช้จริงทั้งสิ้น 7 กระบวนวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงการออกข้อสอบและรูปแบบการตัดเกรด นอกจากนั้นได้พิจารณา ส่งข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบของสัตวแพทยสภา ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม