การสัมมนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted on June 23-24, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯเข้าร่วมการสัมมนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปี 2561 ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 –วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไดรับทราบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยในภาพรวม กลไกที่เป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย และเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ตามแนวนโยบาย 4.0 รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพเป็นข่าว


เยือน Yunnan Agricultural University

Posted on June 22, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมคณาจารย์ เดินทางเยือน Yunnan Agricultural University ณสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบปะและหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรม


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on June 16, 2018

งานบริการวิชาการ นำโดยคณาจารย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ,ปริญญาโท , ปริญญาเอก ,หมออินเทิร์น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันหมาแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรม


ยินดีต้อนรับ นศ.สัตวแพทย์จาก The Ohio State University

Posted on June 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าฝึกอบรมโครงการคลินิกโรคสัตว์เขตร้อน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


สัมมนาคณะกรรมการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ

Posted on June 12, 2018

งานบริหารงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop

Posted on June 8, 2018

คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ ร่วมกันระหว่างวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ อาทิ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด นักจิตเวช ในเรื่องของ หลักการใช้สัตว์บำบัดมนุษย์ เพื่อขยายโอกาสให้กับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ ได้เข้าถึงบริการสัตว์บำบัดมากขึ้น ทั้งยังเป็นการจัดหารายได้และจัดตั้งกองทุนกองทุนสัตว์บำบัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กองพันสัตว์ต่าง

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

Posted on June 8, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งเทียนพรรษาเล่มนี้จะได้นำไปถวายเทียนพรรษา ที่วัดจำขี้มด จังหวัดลำพูน ต่อไป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานโถงช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on June 3, 2018

งานบริการวิชาการ นำโดยคณาจารย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ,ปริญญาโท , ปริญญาเอก ,หมออินเทิร์น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกับเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันหมาแมวกว่า 40 ตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบน หมู่ที่ 16 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


รับมอบเงินจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted on May 27, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคจาก คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวนเงิน 244,414.84 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องคณบดี ทั้งนี้เงินบริจาคดังกล่าว ทางคณะฯ จะได้นำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ภาพเป็นข่าว


งานประชุมชมรมสัตวแพทย์ล้านนา

Posted on May 25, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชมรมสัตวแพทย์ล้านนา เรื่องนโยบายการสร้างเครือข่ายของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯกับชมรมสัตวแพทย์ล้านนา โดย น.สพ. ดร. จำเรียง พานเพียรศิลป์ อุปนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 1 และ น.สพ. ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษานายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

Posted on May 25, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมงานประชุมสัมมนาความร่วมมือระดับนานาชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park Debut: Thailand Regional and Global Connect) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

ภาพเป็นข่าว


การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น

Posted on May 22, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร'การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์' เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีความรู้ความสามารถในการ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาแผนการจัดหลักสูตรโท-เอก

Posted on May 18, 2018

งานบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการจัดหลักสูตรโท-เอก เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Posted on May 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 5 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  สธนวงศ์ ในหัวข้อ          Physiology of reproduction and artificial insemination เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการ "หมาว้อบ่อมีตี้แม่เหียะ"

Posted on May 12, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้แม่เหียะ" การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชน ในเขตตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมโครงการ ในวันเสารและอาทิตย์ที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเรื่อง"ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ"

Posted on May 11, 2018

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเรื่อง "ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ" ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่1-6 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ก่อนออกไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 12-13 พ.ค.2561

ภาพกิจกรรม


รพ.สัตว์เล็กจัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก

Posted on April 28, 2018

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารฟรี โดย อ.นสพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับประชาชนผู้เข้าใช้่บริการ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 ณ  โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on April 28, 2018

"หมาว้อบ่มีตี้สันกลาง" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้สันกลาง" - สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า - การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียน อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกลาง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 ณ เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี ๖

Posted on April 27, 2018

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย E115 สำหรับในช่วงเย็นได้มีพิธีผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆมาร่วมให้โอวาท ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี

Posted on April 27, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดี พร้อมด้วย บุคลากรร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม