ข่าวสารงานพัสดุ
 
 
 
เขียนเมื่อวันที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15 มิถุนายน 2560
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 15 มิถุนายน 2560
8 สิงหาคม 2560
5 มิถุนายน 2561
17 สิงหาคม 2561
   
ประกาศข่าว
เขียนเมื่อวันที่

ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อ/จ้าง งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ

20 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 2 เครื่อง 13 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างศูนย์สุขภาพดอยคำ 12 กันยายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. 5 กันยายน 2561

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างงานสวน

17 สิงหาคม 2561

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด

17 สิงหาคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัด-จ้างงานรักษาความปลอดภัย

17 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคา (เครื่องสร้างชุดทดสอบสำเร็จรูป)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิถุนายน 2561
ประกาศขายทอดพัสดุชำรุด จำนวน 373 รายการ 8 ธันวาคม 2560
ประกวดผู้ชนะราคาปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)  4 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกครุภัณฑ์ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVAพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 12 กันยายน 2560
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (พิจารณาแต่ละรายการ) 22 สิงหาคม 2560
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVAพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 22 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้อง สำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด 17 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาปรับปรุงห้องอาคารเครื่องกำเนินไฟฟ้าขนาด 300 KVA 11 สิงหาคม 2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องทันตกรรมสำหรับสัตว์และชุดเครื่องมือเอ็กซเรย์ฟันฯ จำนวน 2 รายการ 8 สิงหาคม 2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 5 ชุด 8 สิงหาคม 2560
ประกาศจ้างปรับปรุงห้องอาคารเครื่องกำเนินไฟฟ้าขนาด 300 KVA โดยวิธีคัดเลือก 3 สิงหาคม 2560
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดเครื่องตรวจจับค่าการดูดกลืนแสงโดยฟลูออเรสเซนซ์ จำนวน 1 ชุด 1 สิงหาคม 2560