ข้อมูลทั่วไป

 

**อาจารย์**

  ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจำ จำนวน 66 คน แบ่งเป็น
  • ข้าราชการจำนวน 2 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 61 คน
    • ลาศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 3 คน
    • ลาศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 7 คน
จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ จำนวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ
จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ปีการศึกษา 2559 (คน)
ปริญญาเอก
55
ปริญญาโท
8
ปริญญาตรี
3
รวม
66
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2559 (คน)
ศาสตราจารย์ (ศ.)
-
รองศาสตราจารย์ (รศ.)
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)
33
อาจารย์ (อ.)
27
รวม
63
 

**บุคลากรสายสนับสนุน**

  ในปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน 204 คน
  • ข้าราชการ จำนวน 2 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 125 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) จำนวน 2 คน
  • ลูกจ้างโครงการ จำนวน 32 คน

 
ที่มาข้อมูล : งานบริหารทรัพยากรบุคคล    (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
 
VET CMU :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่