ข้อมูลทั่วไป

 

**อาจารย์**

  ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจำ จำนวน 66 คน แบ่งเป็น
  • ข้าราชการจำนวน 1 คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 65 คน
    • ลาศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 3 คน
    • ลาศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 1 คน

จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการดังนี้ จำนวนอาจารย์แยกตามคุณวุฒิ

ภาควิชา
ตรี
โท
เอก
รวม
ชีวศาสตร์
1
1
22
24
บริโภค
1
2
16
19
สัตว์เลี้ยง
1
3
19
23
รวม
3
6
57
66

จำนวนอาจารย์แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชา
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
ชีวศาสตร์
9
12
3
-
24
บริโภค
4
13
1
1
19
สัตว์เลี้ยง
8
13
2
-
23
รวม
21
38
6
1
66
 

**บุคลากรสายสนับสนุน**

  ในปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์มีบุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน 150 คน
  • ข้าราชการ จำนวน 1คน
  • พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 63 คน
  • พนักงานส่วนงาน จำนวน 45 คน
  • ลูกจ้างโครงการ จำนวน 41 คน

 
ที่มาข้อมูล : งานบริหารทรัพยากรบุคคล    (วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561)
 
VET CMU :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่