ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อติกันต์ ทองทาบ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

e-mail : atigan.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948078

สัตวแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ สมรูป

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : luddawan.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ กิตติพงษ์ คุณประทุม

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : kittiphong.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ ชัชวาล ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : chatchawan.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ขัตติยา กุมเพ็ชร

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : khuttiya.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ทักษมณ อุตมะ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : thaksamon.a@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : nuttawan.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ศลิษา เลิศศรีมงคล

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : salisa.l@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง กฤษณา แสนมะโน

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : kritsana.sanmano@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ฤดีมาศ สุ่มเหม

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : ruedeemas.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ ภวินท์ชล อาภรณ์แก้ว

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : phawinchol.a@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง คัทลียา บุศยพลากร

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : Kuttaleeya.k@cmu.ca.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ปวีณ์นุช นันตาวิราช

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : paveenuch.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง ณัฐกานต์ ขันธปราบ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : am_am_neung@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ ทศพล จำหมาย

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : totsapol.j@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ จิรเดช อำไพพันธุ์

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : chiradet.a@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง สินีนาถ จันทรชาติ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : Sineenart.ch@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ เติมพงศ์ อินต๊ะแก้ว

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : thermphong.intakaew@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ กิตติชัย วรรณศิริ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : kittichai.wannasiri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง จิรสีล์ บุญส่ง

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : Chirasee.b@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง กัญญาณัฐ ถิ่นเครือจีน

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : por.parn.vetmed@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ กรฤทธิ์ ชาญฤทธิเสน

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : mukorarit@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิง อิสราพรรณ ไฝเครือ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : Itsarapanfhaikruae@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นายสัตวแพทย์ ณฐกร วิเศษ

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : natakorn.wiset@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

สัตวแพทย์หญิงภัทรฑิรา พัฒนะดำรงชัย

ตำแหน่ง : สัตวแพทย์

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948031 , 053-948112

นางสาวจารุณี ลอยธง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : jarunee.loy@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948080

นายสราวุฒิ ใสญาติ

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

e-mail : sarawut.saiyat@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948081

นางสาวนพมาศ สมบูรณ์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

e-mail : nopphamas.somboon@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948080

นายทิวา ทัศนา

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

e-mail : tiwa.t@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948080

นายมนตรี สอนเบี้ยว

ตำแหน่ง : เภสัชกร

e-mail : Montree.sorn@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948093

นางสาวนันทภัค นันธิ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

e-mail : rawiwan.nunthi@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948078

นายสมชาย จันทร์งาม

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

e-mail : somchai.ja@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948078

นางสาวพันธิภา ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : Phanthipha.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948112

นางสาวธนาภรณ์ เขื่อนสอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : thanaporn.kh@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948112

นางสาวประภัสสร ณุวงษ์ศรี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงงาน

e-mail : paputsorn.n@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948112

นางสาวธันวพร รักษาวนิชชา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : thanwaporn.ruk@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948112

นางสาวธาวินี ปัญญาสอน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน

e-mail : Tavinee.panyasorn@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948078

นายณัฐพล โสรีย์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : kadhaw16@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวธัญพร ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : thanyaporn.sri@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948093

นายอภิวิชญ์ จันทร์ละ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Apiwit.ch@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948093

นางสาวสุปรียา ข้าวจ้าว

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Supreeya.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948093

นายสามารถ สุหล้า

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : sammat.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายกฤษกร พันธวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : krisakorn.p@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวจิวดี ไชยชนะ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : jivadee.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายบุญนาค ปัญญา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : boonnak.phany@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : artit.sr@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายจำลอง ชมชอบธรรม

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : jonlong.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายเอกราช ร้องเสียง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : eakrach.r@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายชัชชัย ใจเคย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : chatchai.j@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายเอกชัย สายวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : aekachai.sai@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายเกรียงไกร อินจันต๊ะ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : kriangkrai.i@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายณรงค์ บัวหนอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : narong.buanong@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางจิราภรณ์ วงค์อ้าย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : geeraporn.v@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสิริรัตน์ แก้ววรรนา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : sirirat.kaewwanna@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางแสงเดือน ศรีสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : sangduan.s@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายอภินันทน์ เรียนแจ้ง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : apinun.leanjear@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายรังสฤษฎ์ บาดดี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : rungsarit.b@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายเจษฎา วงค์สุวรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : jatsada.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายอภิธัน มูลทา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Aphithan.m@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวพรสวรรค์ อู่ศิริ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Pornsawan.U@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวจันทิมา สาหล้า

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Juntima.sala@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายรัชศิกาญจน์ พิรมย์ใจ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : ratsikan.piromjai@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายจักรรัตน์ ลับแลชัย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948031

นายณรงค์ คำยะเดช

ตำแหน่ง :พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Narong.Kham@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวนวฬส วงษ์สุเทพ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Nawalos.w@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวปิยะพร พรมอินทร์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Piyaporn.phromin@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายโสภณ มูรพันธุ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Sophon.m@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายอโณทัย สุทธิศักดิ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Anothai.soottisak@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวธัญญลักษณ์ จิตธนาจารุกิตติ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : thanyalak.c@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวปริศนา ถาคำดี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : prisana.ta@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053-948031

นายอัษฏาวุธ สุริยวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948031

นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : tultong@hotmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031

นายเอกพงษ์ อินออน

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : -

โทรศัพท์ : 053-948031

นายวีรพงษ์ ดีล้น

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : homeking41@gmil.com

โทรศัพท์ : 053-948031

นายสิรัช เขื่อนพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : alamboy91370@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031

นางสาวธิดา เกษมธีรญาณ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

e-mail : Tida.kaemterayan@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-948031