Veterinary Medicine Chiang Mai University :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
   คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก >
 
 
 
ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดระบบการจัดการศึกษา การบริการสวัสดิการ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม E๑๑๕
 
 
   
     
 
 
 
 
รูปแบบ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชื่องาน : อาชาบำบัด : บทนำสู่มาตรฐานสากล
หน่วยงาน : คลินิกม้า ภาควิชาคลีนิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
รายละเอียดเพิ่มเติม : ที่นี่
 
 
 
........................................
   
 
 
   
 
   แนะนำ / ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
 
  ชื่อ - สกุล :  
  ตำแหน่ง :
  หน่วยงาน :
  โทรศัพท์ :
  วันที่เริ่มปฏิบัติราชการ :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ขอเชิญเข้าร่วมออกบริการวิชาการ ณ เทศบาลตำบลป่าเซ่า
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงงานค่ายอาสาพัฒนาปศุสัตว์รักในหลวง ครั้งที่ ๑๖
ขอเชิญร่วมส่งมอบงานคณบดี และการประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ ๑
ข่าวงานวิจัย
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ทุนในโครงการ FUSION ระดับปริญญาตรี โท เอก หลังปริญญาเอกฯ
สำเนาเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนจากเงินรายได้คณะ
 
ข่าวอบรม / สัมมนา
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Risk Communication
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
โครงการสัมมนาศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา From Basic to Practice
ข่าวรับสมัครงงาน
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ประกาศผลสอบพนักงานส่วนงานตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 
ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
การแข่งขันกีฬา 'ดอยคำสัมพันธ์' ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๖
 
 
ข่าวนักศึกษาปริญญาตรี
ประกาศเรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปี 57
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 57
โครงการหน่วยสัตวแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ
ประกาศเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาที่สอง ปี ๕๗
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับทายาทเกษตรกรฯ
ข่าวประกวดราคา / งานพัสดุ
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: ¤³ÐÊѵÇá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงาน ปรับปรุงหลังคา
ผลคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ผลคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)
 
 
ข่าวบัณฑิตศึกษาปริญญาโท - เอก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาป.โท เทอม 1-57(นานาชาติ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาป.เอกภาคการศึกษาที่ 1-57
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาป.โท เทอม 1-57
นานาเรื่องเล่าของชาว KM
 
   
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
Full Text
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
Full Text
 
 
 
 
 
 
Veterinary Medicine Chiang Mai University :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ ,โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔๘๐๖๕
ออกแบบพัฒนา : งานคอมพิวเตอร์และอาคารสถานที่
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓