คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

Paris

โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project)

Management of Dogs in Chiang Mai University with Community Participation for Sustainability Project

more detail
New York

โครงการศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ

โรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์

รายงานความคืบหน้า
San Francisco

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ รพ.สัตว์เล็ก

more detail

What's NEW...

มอบเงินสนับสนุน "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์"

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คุณวันทนา ตั่งธนาพร และ คุณบัญชา ชัยมงคล ในโอกาสเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) จำนวน 200,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวผู้บริหาร

...

ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.John B. Kaneene University Distinguished Professor of Epidemiology and Director, Center for Comparative Epidemiology จาก College of Veterinary Medicine, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และภรรยา ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน พร้อมพบปะพูดคุยในกิจกรรมความร่วมมือของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวบริการวิชาการ

...

Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30

Posted on November 3, 2018

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การทำ Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30" โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้รายละเอียดขั้นตอนการทำ Wheelchair เบื้องต้นในภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติจริงให้กับสัตว์พิการ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 11

Posted on November 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 11 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะฯ

Posted on November 15, 2018

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และพี่ๆนักศึกษาสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

ภาพกิจกรรม


:: ข่าวงานวิจัย

...

ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI)

Posted on November 15, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI) นำโดย Dr.Delia Grace, Program Manager (joint) Animal and Human Health และ Dr.Hung Nguyen, ILRI regional representative, East and Southeast Asia ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

...

พิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง)

Posted on November 3, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงคุณค่าของร่างกายสัตว์ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ในการเรียน การวิจัย และงานวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงให้เจ้าของสัตว์ที่นำร่างอุทิศมาบริจาค ได้รำลึกถึงและเห็นประโยชน์ของการบริจาคร่างอุทิศเพื่อการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการรักษาสัตว์ และได้จัดการเสวนา เรื่อง "ร่างอุทิศ คุณค่าและความสำคัญ" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนเจ้าของสัตว์ที่เคยนำร่างอุทิศมาบริจาคมาร่วมเสนอมุมมอง แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมเสวนา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Responsive image


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙