คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ สนับสนุนเงินทุนโครงการสร้างโรงพยาบาลรองรับการรักษา เฉพาะทางและการส่งต่อระดับภาคเหนือและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์ในวิทยาเขตดอยคำรวมถึงพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุนกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ


ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

2. เพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการสร้างโรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทางฯ

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

ค่าสมัครการแข่งขัน

1.ประเภททีม

- ทีมวีไอพี ทีมละ 50,000.- บาท (5 คน) พร้อมรถกอล์ฟ

- ทีมทั่วไป ทีมละ 20,000.- บาท (5 คน) แบ่งเป็น 5 Flight ได้แก่ Flight A , Flight B , Flight C ,SENIOR(อายุไม่เกิน 55ปี) และ LADY

2.ประเภทบุคคล : ท่านละ 4,000.- บาท (ราคาค่าสมัครรวม Green fee, Caddy ของที่ระลึกและงานเลี้ยงรับรอง)

 

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยแบ่งเป็น

 

 

รางวัลพิเศษ

1. รางวัล Hole in One

2. รางวัลใกล้ธง หลุม Par 3

3. รางวัลจับสลากหลังการแข่งขัน

 

การสมัครเข้าแข่งขันและบริจาค

ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในนาม หน่วยงาน สโมสร สมาคม บริษัท หมู่คณะหรือประเภทบุคคล พร้อมชาระค่าสมัคร ได้ดังนี้.-

1.โอนเงินเข้าบัญชี “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 667-2-12002-0 และส่งโทรสารใบโอนเงิน พร้อมใบสมัคร

ไปที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ หมายเลข 0 5394 8065 เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการออกใบเสร็จรับเงิน

 

2.ในกรณีชาระเป็นเช็คกรุณาสั่งจ่ายและขีดคร่อมในนาม “คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 

โทรศัพท์ 0 5394 8002

โทรสาร 0 5394 8065

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : siriyanee2517@gmail.com

 

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙