หน่วยชันสูตรโรคสัตว์

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในด้านการตรวจวินิจฉัยเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในเขตภาคเหนือ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนางานด้านการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ให้มีคุณภาพ และสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม ซึ่งการบริการต่างๆที่หน่วยชันสูตรได้เปิดให้บริการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆดังนี้

 • งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

 • งานตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา

 • งานตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา

 • งานตรวจวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา

 • งานตรวจวินิจฉัยทางไวรัสวิทยา

 • งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา

 • งานตรวจวินิจฉัยด้านสัตว์น้ำ

 • งานตรวจวิเคราะห์โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์

 • งานตรวจคุณภาพน้ำนม

 • งานตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ

 

 


 • อาคารชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 • โทรศัพท์. 0-5394-8041, 0-5394-8042

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์

 • เวลา 08.30 - 16.30 น.

 


 •  ติดต่อได้ที่ : อาคารชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • โทรศัพท์ : 0-5394-8041, 0-5394-8042 โทรสาร : 0-5394-8041 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ !!

 • โทรศัพท์มือถือ : 094-6362641

 • E-mail : vet_diag@cmu.ac.th

 • Facebook : https://th-th.facebook.com/VDL.CMU

 


 • ทางโทรศัพท์

 • ทางโทรสาร

 • ทางไปรษณีย์

 • จดหมาย-อิเล็กทรอนิค ( E-mail ) ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

 


 


Copyright © Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University Website 201