คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อติกันต์ ทองทาบ

e-mail : atigan.t@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อติกันต์ ทองทาบ

e-mail : atigan.t@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

veerasak.p@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ

weerapongse.t@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ

Kdsadagon.p@cmu.ac.th


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙