คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

รศ.น.สพ.ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ

Kdsadagon.p@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ

attvet62@hotmail.com

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

veerasak.p@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ

weerapongse.t@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์

รศ.น.สพ.ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ

Kdsadagon.p@cmu.ac.th


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙