คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

dean.vet@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา

veerasak.p@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center

อาจารย์ สัตวแพทยหญิง.ดร.ทองกร มีแย้ม

tongkorn.meeyam@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ

อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน

kriangkrai.th@cmu.ac.th

รองผู้อำนวยการฯ ด้านการศึกษา

อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์

warangkhana.chai@cmu.ac.th


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙