ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ http://sescimande.net/Self-Screening (Version 1.0) ว่า แอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 นี้ มีที่มาจากความต้องการของหน่วยงานและสถานศึกษาหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประสานงานและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนก และความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข แอปพลิเคชันคัดกรองนี้ ได้จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยอ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แอปพลิเคชั่นนี้มีผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง

แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไวโรน่า 2019) Coronavirus 2019 Self-Screening) 新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表 http://sescimande.net/Self-Screening/