คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

Paris

โครงการเดิน-วิ่งเสมือนจริง

รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์
#runforlife #ตูบเหมียวช่วยเพื่อน #vetcmuvirtualrun2020

ลงสมัครวิ่ง ติดตามข่าวสาร
Paris

Veterinary Anatomy and Pathology Museum

ประชาสัมพันธ์ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

วีดิทัศน์แนะนำ ช่องทางการรับบริจาค
San Francisco

การรับสมัครนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ และโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

more detail

What's NEW...

อาคันตุกะพบคณบดี

Posted on February 20, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Lingfu Kong และ Associate Professor Weijie Qu ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษางานวิจัย ร่วมกับคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on Februry 6, 2020

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาชาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on Februry 6, 2020

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาชาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์

ภาพเป็นข่าว

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

...

Posted on January 24, 2020

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

ภาพเป็นข่าว

อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

อาคันตุกะพบคณบดี

Posted on February 17, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. KIM Do-Hyung รองคณบดี จาก Department of Aquatic Life Medicine College of Fisheries Sciences Pukyong National University ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือและศึกษาดูงานทางวิชาการด้านคลินิกสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว
:: ข่าวบริการวิชาการ

...

ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์

Posted on January 18, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ดูแลฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง ณ กรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

งานสัมมนาวิชาการ

Posted on February 13, 2020

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาเรื่อง “การโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณพลังงานจากสารอาหารให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงในแต่ละสภาวะ ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง B 210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม
:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์

Posted on February 10, 2020

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อันเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 คณะในวิทยาเขตแม่เหียะ ประกอบไปด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวงานวิจัย

...

การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)

Posted on January 29, 2020

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์(651699) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำเสนอภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Step CMU)

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

โยคะการกุศล

Posted on February 16, 2020

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "โยคะการกุศล" เพื่อระดมทุนสำหรับปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

Responsive image

Responsive imageCalendar VET CMU Activity

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙