คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND
Paris

โครงการสัตวแพทย์ลูกช้างพัฒนาห้องเรียน

ติดต่อสอบถาม
นางวิมพ์วิภา สาคำ เบอร์โทร : 053-948009

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

Veterinary Anatomy and Pathology Museum

ประชาสัมพันธ์ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
San Francisco

การรับสมัครนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ และโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

more detail

What's NEW...

โครงกระดูก พี่เตี้ย มช. เข้าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on May 16, 2020

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ได้ทำการประกอบโครงกระดูกสุนัข "เตี้ย มช." เพื่อจัดแสดงให้ นศ.และคนทั่วไปได้เข้าชมและเรียนรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on May 19, 2020

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์ปีก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์

ภาพเป็นข่าว
ผลงานอาจารย์

...

Posted on May 6, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง) ที่ได้รับทุนการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ประเภทคำขอที่มีวงเงินไม่เกิน 10ล้านบาท ชื่อโครงการ “โครงการการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับและโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยระบบประกันคุณภาพของเครือข่าย องค์กรปกครองท้องถิ่น และระบบ “ดาวผ่อดีดี” ”

ภาพเป็นข่าว

วารสารสัตวแพทย์เข้าฐานข้อมูล Scopus

...

Posted on March 4, 2020

ขอแสดงความยินดีกับวารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ่งเป็นวารสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี รศ. ดร. กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) โนโอกาสที่ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ลำดับที่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project.

ภาพเป็นข่าว


อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

อาลัย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป

Posted on April 25, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เดินทางเข้าร่วมแสดงความเคารพและไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป ผู้ริเริ่มโครงการก่อตั้งคณะฯ และถือเป็นคณบดีคนแรกแห่งการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวบริการวิชาการ

...

รับมอบเงินสมทบโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

Posted on May 6, 2020

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสมทบโครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท จากน้องไบร์ท และกลุ่มแฟนคลับ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพช้าง รักษาช้างป่วย และจัดทำกล่องยาเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับช้าง สำหรับแจกจ่ายให้กับเจ้าของช้าง ชุมชนช้าง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลด้านสุขภาพช้าง ในระหว่างการเกิดปัญหาช้างว่างงาน ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

งานสัมมนาวิชาการ

Posted on February 13, 2020

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาเรื่อง “การโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงในสภาวะต่าง ๆ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณพลังงานจากสารอาหารให้เหมาะกับสัตว์เลี้ยงในแต่ละสภาวะ ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง B 210 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร ฯ

Posted on February 21, 2020

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา จากกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายกายวิภาคศาสตร์" จัดโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานลักษณะทางกายวิภาคและชิ้นส่วนต่างๆ ของร่างอุทิศทางสัตวแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการกลางกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม:: ข่าวงานวิจัย

...

วารสารสัตวแพทย์เข้าฐานข้อมูล Scopus

Posted on March 4, 2020

กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทีมงาน TCI ที่และ ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ (ในฐานะ local board) ที่ให้ความกรุณาทำให้วารสารผ่านการประเมินของ Scopusคณะฯ

วารสาร “Veterinary Integrative Sciences” ซึ่งเป็นวารสารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี รศ. ดร. กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสาร (Chief Editor) โนโอกาสที่ได้รับการตอบรับให้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนี้นับเป็นวารสารลำดับที่ 36 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project.

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

พิธีลงเสาเอกอาคารศูนย์สุขภาพสัตวฯ

Posted on February 29, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น.

ภาพกิจกรรมResponsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive imageCalendar VET CMU Activity

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙