คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

 

Paris

โครงการสัตวแพทย์ลูกช้างพัฒนาห้องเรียน

ติดต่อสอบถาม
นางวิมพ์วิภา สาคำ เบอร์โทร : 053-948009

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Paris

Veterinary Anatomy and Pathology Museum

ประชาสัมพันธ์ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
San Francisco

การรับสมัครนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ และโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

more detail

What's NEW...

พิธีทอดถวายผ้ากฐินมช.ประจำ ปี 2563

Posted on October 17, 2020

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหิน ร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาพกิจกรรม


อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ !!!

ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563

...

Posted on September 24, 2020

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563

ภาพเป็นข่าว

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on September 3, 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค หน่วยคลินิกสัตว์น้ำ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ภาพเป็นข่าว

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

...

Posted on August 6, 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค หน่วยคลินิกสุกร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ภาพเป็นข่าว


อ่านข่าวรับรางวัลและความภูมิใจที่นี่ !!!

:: ข่าวผู้บริหาร

...

คณบดีเข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายทางวิชาการ

Posted on October 16, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานประชุมเพื่อผลักดันและพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาพเป็นข่าว


:: ข่าวบริการวิชาการ

...

มช. ช่วยช้าง ช่วยชุมชน กับภารกิจพิทักษ์สัตว์ใหญ่ต่อลมหายใจให้ช้าง

Posted on October 12, 2020

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรช้างเลี้ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีปางช้างที่เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก่อเกิดวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ผูกพันกับช้าง ซึ่งแน่นอนว่าประชากรช้างมีตั้งแต่วัยแรกเกิดไล่เรียงไปจนถึงช้างแก่มีอายุมาก และที่สำคัญมีจำนวนลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง การดูแลสวัสดิภาพช้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กับภารกิจพิทักษ์ช้าง ถือเป็นบทบาทสำคัญและนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆในป่าด้วย

อ่านเพิ่มเติม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

อบรมการใช้งานระบบ Digital Slides

Posted on October 14, 2020

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้งานระบบ Digital Slides และโปรแกรม case view / cell quantitative เพื่อการเรียนการสอน และงานวิจัยขั้นสูง แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้อง E212 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้ว มช.

Posted on October 18, 2020

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่รั้วรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม:: ข่าวงานวิจัย

...

หารือ ปรับปรุง การจัดการวารสารวิชาการฯ

Posted on September 30, 2020

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการจัดการ (Editor in chief) วารสาร Veterinary Integrative Sciences ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ในการเชิญร่วมแลกเปลี่ยน แนะนำแนวทางและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการจัดการวารสารวิชาการ “เชียงใหม่ทันตแพทยสาร” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป

Posted on August 1, 2020

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป คณบดีก่อตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เมรุวัดเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

e-book อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพResponsive image

Responsive image

Responsive image

...
Communication Skills

 

...
Animal Welfare_ subthai

 

...
Application of risk analysis

 

...
Emerging and Re emerging Diseases

 

...
CMU UMN Twinning project feedback

 

...
Epidemiology Determinants of disease

 

...
Zoonoses

 

...
International trade framework

 

Responsive imageCalendar VET CMU Activity

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙