คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

Paris

โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project)

Management of Dogs in Chiang Mai University with Community Participation for Sustainability Project

more detail
New York

โครงการศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ

โรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์

รายงานความคืบหน้า
San Francisco

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ รพ.สัตว์เล็ก

more detail

What's NEW...

งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ

Posted on December 11-12, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 หัวข้อ “Integrative veterinary medicine” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวผู้บริหาร

...

มอบเงินสนับสนุน "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์"

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คุณวันทนา ตั่งธนาพร และ คุณบัญชา ชัยมงคล ในโอกาสเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) จำนวน 200,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว

:: ข่าวบริการวิชาการ

...

เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

Posted on December 13, 2018

รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Year 4) จากโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ด้านโครงกระดูกสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 11

Posted on November 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 11 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5

Posted on November 30, 2018

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5 ปีการศึกษา 2561 ก่อนการเรียนกระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติเวียน" และพร้อมกับทำพิธีรับมอบเสื้อกาวน์จากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม B402

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวงานวิจัย

...

ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI)

Posted on November 15, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI) นำโดย Dr.Delia Grace, Program Manager (joint) Animal and Human Health และ Dr.Hung Nguyen, ILRI regional representative, East and Southeast Asia ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกีฬา

...

Vet CMU Run 2018 - หมอหมาพาวิ่ง

Posted on December 9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพคนและสัตว์ ในชื่อ "สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (หมอหมาพาวิ่ง)” โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนและสัตว์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

Responsive image


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙