VET CMU :: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 
  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๐๒ แฟกซ์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๖๕

ออกแบบพัฒนา : หน่วยคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
      บุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ  ติดต่อเรา