คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

Paris

โครงการ (ห)มา ซีเอ็มยู (MaCMU Project)

Management of Dogs in Chiang Mai University with Community Participation for Sustainability Project

more detail
New York

โครงการศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ

โรงพยาบาลรองรับการรักษาเฉพาะทาง และการส่งต่อระดับภาคเหนือ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการบริการสุขภาพสัตว์

รายงานความคืบหน้า
San Francisco

กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์

วัตถุประสงค์เพื่อให้กองทุนนี้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สัตว์ป่วยที่มารักษา ณ รพ.สัตว์เล็ก

more detail

What's NEW...

ให้การต้อนรับ Dr.William Pitt

Posted on October 19, 2018

Dr.William Pitt รองผู้อำนวยการฝ่าย Conservation and Science, Smithsonian's National Zoo จาก Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ประเทศอเมริกา เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนืองในโอกาสเดินทางมาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการดูแลช้างและสัตว์ป่า ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ร่วมมือกับ SCBI วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคณบดี

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวผู้บริหาร

...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

Posted on October 12, 2018

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.น.สพ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมการประชุม

ภาพเป็นข่าว


:: ข่าวบริการวิชาการ

...

กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

Posted on September 23, 2018

คณะทำงานโครงการ MaCMU , งานบริการวิชาการ และนักศึกษาชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561" โดยมี อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ ได้นำคณะทำงานให้คำแนะนำด้านสุขภาพของน้องหมาและน้องแมวแก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมจัดจำหน่ายเสื้อ นำรายได้สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา

...

การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 10

Posted on October 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 10 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ คนมี ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


:: ข่าวงานวิจัย

...

อบรมกระตุ้นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ

Posted on August 20, 2018

งานบริหารวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรม "กระตุ้นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้มีงานวิจัยสถาบัน" สำหรับบุลากร ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

...

กิจกรรมแนะแนวน้อง การทำงานด้านสัตวแพทย์

Posted on September 29, 2018

ชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนววิชาชีพสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นพี่จากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้แก่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจากผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรม

:: ข่าวทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

...

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on October 13, 2018

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

Responsive image


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙