คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND

ข่าวสารงานพัสดุ

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [21 มกราคม 2562]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [21 มกราคม 2562]
- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [21 มกราคม 2562]
- ประกาศราคากลางขึ้นงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ [18 มกราคม 2562]
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ โดยวิธีคัดเลือก [17 มกราคม 2562]
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 มกราคม 2562]
- ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สัตว์ดอยคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [27 ธันวาคม 2561 ]
- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์สุขภายดอยคำ [19 พฤศจิกายน 2561]
- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 2 เครื่อง [19 ตุลาคม 2561]
- ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อ/จ้าง งานจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย [20 กันยายน 2561]
- ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อ/จ้าง งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างเหมาทำความสะอาด [20 กันยายน 2561]
- งานจ้างเหมาทำความสะอาด งานสวน [20 กันยายน 2561]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 2 เครื่อง [13 กันยายน 2561]
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างศูนย์สุขภาพดอยคำ [12 กันยายน 2561]
- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. [5 กันยายน 2561]
   

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙