คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, THAILAND
 

 

 

หัวข้อแจ้ง วันที่แจ้ง
- นโยบายฯ การเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ [5 มีนาคม 2562 ]
- กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Engage with ASEAN through Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR)” [11 มกราคม 2562 ]
- ประกาศ เรื่อง "มอบหมายพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และรองผู้จัดการห้องปฏิบัติการกลาง" [11 มกราคม 2562 ]
- กิจกรรมเวทีเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ Becoming...กว่าจะเป็น ภายใต้โครงการรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 [4 มกราคม 2562 ]
- การบรรยายพิเศษโครงการ CMU Smart City – Clean Energy ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ [4 มกราคม 2562 ]
- ประชาสัมพันธ์โครงการสัตวแพทย์ มช. ปันน้ำใจให้สังคม และ ขอเชิญชวนร่วมบริจากคสิ่งของให้กับนักเรียน [27 ธันวาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF [21 ธันวาคม 2561 ]
- ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ [21 ธันวาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม [21 ธันวาคม 2561 ]
- เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2562 [17 ธันวาคม 2561 ]
- สำรวจบุคลากรที่ประสงค์ขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร และจัดส่งเอกสารมายังหน่วยทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 [17 ธันวาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม เรื่อง “หลักการและขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)” [28 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศขอความอนุเคราะห์งดส่งเอกสารมายังคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 [21 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [21 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ฯลฯ [21 พฤศจิกายน 2561 ]
- เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 [21 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "งานวิ่งมินิมาราธอน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7" [21 พฤศจิกายน 2561 ]
- เชิญร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลานกิจกรรมคณะฯ (ลงทะเบียนได้ที่นี่) [19 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการการบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการฝึกอบรม สองมุมมองบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 จำนวน 5 หลักสูตร [13 พฤศจิกายน 2561 ]
- สำรวจบุคลากรร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ [12 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาวัดใกล้บ้าน" [1 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ [1 พฤศจิกายน 2561 ]
- ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ iCOMOS 2019 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 [30 ตุลาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์วารสาร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 [26 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีปิดโครงการ ร้อยใจด้วยธรรมะ เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ประจำปี 2561 [26 ตุลาคม 2561 ]
- คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี [17 ตุลาคม 2561 ]
- คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี [17 ตุลาคม 2561 ]
- การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช. [17 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเชิญร่วมโครงการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ "ช้างในวัฒนธรรมไทย" [11 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร [11 ตุลาคม 2561 ]
- เชิญร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [8 ตุลาคม 2561 ]
- เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ [8 ตุลาคม 2561 ]
- ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม Happinometer [4 ตุลาคม 2561 ]
- ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy for Education Equality [4 ตุลาคม 2561 ]
- เชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 [4 ตุลาคม 2561 ]
- เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 [4 ตุลาคม 2561 ]
- ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [2 ตุลาคม 2561 ]
- การเผยแพร่สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กมบ.) บนเว็บไซต์ [2 ตุลาคม 2561 ]
- ขอความอนุเคราะห์สร้างหนังสือเรียนพระภิกษุสามเณร หลักสูตรนักธรรมตรี โท [1 ตุลาคม 2561 ]

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙