ยา และขนาดยาที่ใช้ทางสัตวแพทย์( Veterinary Drugs and Dose)


เวปไซต์นี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการหาขนาดของยา (dose) กลุ่มต่างๆที่ใช้ทางสัตวแพทย์โดยทำการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ อย่างไรผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิง สำหรับบุคคลทั่วไปขอแนะนำใหท่านปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนตัดสินใจใช้ยา

1. ยาในกลุ่มลดอาการปวดและระงับประสาท (Analgesics and Sedatives)

2. ยาในกลุ่มระงับความรู้สึก (Anesthetics)

3. ยาในกลุ่มป้องกันการติดเชื้อ (Anti-Infectives)

4. ยาในกลุ่มยาถ่ายพยาธิ (Parasiticides)

5. ยากลุ่มอื่นๆ (Miscellaneous Drugs)