• งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการแก่ภาควิชาคณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน งานทะเบียนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา งานด้านบัณฑิตและงานด้านกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
  • Copyright © งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร. 0-5394-8009 โทรสาร. 053-948069