หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2552
                   โครงสร้างหลักสูตร
                   แผนการศึกษา
                   คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
                หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2556
                   โครงสร้างหลักสูตร
                   แผนการศึกษา
                   คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
                หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2558
                   โครงสร้างหลักสูตร
                   แผนการศึกษา
                   คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

       
             คุณสมบัติของผู้สมัคร Admissions กลาง ปีการศึกษา 62 (word),(pdf)
              คุณสมบัติของผู้สมัครโควตาภาคเหนือ ปี 62 (word),(pdf)
              คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการขยายโอกาสทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 62 (word),(pdf)
              ขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 62 (word),(pdf)
              คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปี 62 (word),(pdf)
              คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของการสอบ กสพท.ปี 62 (pdf)
              คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ปี 62 (word),(pdf)
              คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 62 (word),(pdf)
              คุณสมบัติด้านสุขภาพของนักศึกษาสัตวแพทย์ มช. ปี 62 (word),(pdf)
       
              ประกาศการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อปริญญาที่ สอง ปีการศึกษา 2562  
              ประกาศการสอบคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 62  
                ขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 62
                 ใบสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสัตวแพทย์ ปี 62
                 หนังสือรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบการเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ปี62
                 หนังสือรับรองการเป็นทายาทของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี62
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสฯ ปี62
              ประกาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
                ใบสมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปี 62 
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปี62 
              หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท. ปีการศึกษา 62
                 การสมัครและสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.ปีการศึกษา 62
              ประกาศฯ เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 62
                 ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตการรับนศ.ปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 62
       
              ปฏิทินการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
     
       
              ตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
              ตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
            
       
              รายชื่อบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            
       
              กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี 2562