คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ศูนย์สัตวแพทยสาธารณสุข เอเชียแปซิฟิก
       

        การเงินรับ รับเงิน ออกใบเสร็จ นำฝากธนาคาร บันทึก รายการในระบบ 3 มิติ
        การจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงิน ทำเช็คจ่าย บันทึกรายการในระบบ3 มิติ
        งบประมาณ ควบคุมบัญชีงบประมาณ เสนอ รายงาน งบประมาณ
        บัญชี ตรวจสอบ จัดทำรายงานงบการเงิน บันทึกรายการใน ระบบ 3 มิติ
        จัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บันทึกรายการในระบบ 3 มิติและระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง
        ควบคุมวัสดุ บันทึกรายการ รับ-จ่าย และรายงานวัสดุคงเหลือ บันทึกรายการในระบบ 3 มิติ
        ควบคุมครุภัณฑ์ บันทึกรายการ รับ-จ่าย และรายงานครุภัณฑ์ คงเหลือประจำปี บันทึกรายการในระบบ 3 มิติ
        ควบคุมสัญญา จัดทำสัญญาเช่าสถานที่ จัดทำสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ จัดทำสัญญาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จัดทำสัญญา จ้างเหมาบริการรายปี
        ควบคุมเงินรับฝาก
        ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินและพัสดุ





 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานการเงิน การคลัง และพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 1 ห้อง A108
งานการเงิน โทร. 0-5394-8008, 0-5394-8068, 0-5394-8069
การคลังและพัสดุ โทร. 0-5394-8007, 0-5394-8067, 0-5394-8035 โทรสาร. 0-5394-8035