Home   
บริการของห้องสมุด


1.บริการยืม-คืนหนังสือและเอกสาร

           ห้องสมุดให้ยืมหนังสือ วารสาร วีดิทัศน์ตามสิทธิการยืมของผู้ใช้ห้องสมุด ในการยืมผู้ใช้ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดซึ่งในการทำบัตรสมาชิกครั้งแรกสำนักหอสมุดเป็นผู้ออกบัตรให้ การต่ออายุบัตรสมาชิกสามารถทำได้ทั้งที่ห้องสมุดคณะและสำนักหอสมุดบัตรสมาชิกนี้ผู้ใช้สามารถใช้ยืมหนังสือของห้องสมุด ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกแห่ง
(บัตรสมาชิก) (สิทธิการยืม-คืน และค่าปรับ)

2. บริการหนังสือสำรอง

          ห้องสมุดจะนำหนังสือชื่อเรื่องที่มีผู้ใช้มากและชื่อเรื่องที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำให้ห้องสมุด
สำรองหนังสือเล่มที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนไว้ให้นักศึกษาได้อ่านอย่างทั่วถึงมาจัดเป็นหนังสือ
สำรองโดยห้องสมุดจะนำหนังสือเหล่านั้นมาเก็บไว้ที่ล้อเข็นสำหรับหนังสือสำรอง และกำหนด ระเบียบการยืมโดยจำกัดระยะเวลายืมให้ยืมได้ในระยะสั้นกว่าการยืมตามปกติ

3. บริการจองหนังสือ

          ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถจองหนังสือเล่มที่มีผู้ยืมไปก่อนและยังไม่ครบกำหนดส่งได้ โดยขอจองหนังสือได้ที่โต๊ะบริการจ่าย-รับ และมารับหนังสือนั้นได้ตามกำหนดเวลานัดหมาย

4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
(แบบกรอกรายการขอทำสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่น (Interlibrary Loan Request Form))

          ห้องสมุดให้บริการโดยการขอถ่ายเอกสารจากบทความในวารสารและเอกสารประเภทอื่น ๆ
ซึ่งไม่มีในห้องสมุด โดยห้องสมุดจะติดต่อขอถ่ายเอกสารจากห้องสมุดที่มีเอกสารให้ และผู้ใช้บริการชำระค่าถ่ายเอกสารตามระเบียบของห้องสมุดนั้น ๆ

5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
          ห้องสมุดให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาเกี่ยว
กับการใช้ห้องสมุด การใช้สิ่งพิมพ์ และการค้นคว้าหาข้อมูล

6. บริการแนะนำและสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

          ห้องสมุดจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดสามารถ ทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ห้องสมุดให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ดังนี้
- บริการค้นข้อมูล OPAC (Online Public Access Catalog) เป็นการค้นข้อมูลรายชื่อ
หนังสือของสำนักหอสมุดห้องสมุดคณะ/สำนัก/สถาบันด้วยระบบออนไลน์ซึ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดคณะเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำนักหอสมุดจัดให้บริการ กล่าวคือ ฐานข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลวารสาร ฐานข้อมูลภาคเหนือ ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
          - บริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของห้องสมุด
ห้องสมุดได้พัฒนาฐานข้อมูลของห้องสมุดเพื่อช่วยการค้นคว้าหาทรัพยากร สารนิเทศของห้องสมุดให้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อได้อย่างราบรื่น ฐานข้อมูลของห้องสมุดจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ฐานข้อมูลดังกล่าวได้แกฐานข้อมูลหนังสือที่มีในห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ฐานข้อมูลวารสารที่มีในห้องสมุดฐานข้อมูลจุลสารฐานข้อมูลดรรชนีกฤตภาค ฐานข้อมูลวีดิทัศน์
          - บริการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดอื่น
ห้องสมุดได้ติดต่อห้องสมุดที่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางสัตวแพทยศาสตร์เพื่อขอใช้บริการค้นข้อมูลให้ผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการ เช่น ฐานข้อมูล Agricola, Agris, Medline เป็นต้น

7. บริการข่าวการสัตวแพทย์
          ห้องสมุดได้บอกรับกฤตภาคหรือข่าวการสัตว์ซึ่งตัดจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จากห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการเกี่ยวกับการสัตว์ได้อย่างทันท่วงทีและ ต่อเนื่อง

8. บริการแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Information files)
        
เป็นการรวบรวมข่าว บทความ และบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์ จุลสาร ภาพ เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า และอยู่ในความสนใจของผู้ใช้ ห้องสมุด ให้บริการในลักษณะแฟ้มข้อมูล ซึ่งบางรายการได้จัดเก็บไว้ในลักษณะรูปเล่ม

9. บริการโสตทัศนวัสดุ

          ห้องสมุดได้จัดหาโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนของคณะ ได้แก่วีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง โดยการจัดซื้อ การขอทำสำเนา และการถ่ายทำเองโดยคณาจารย์ จัดการทำสำเนาการบรรยายของอาจารย์พิเศษ การสอนการปฏิบัติการที่ห้องทดลอง และการประชุมวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถติดต่อขอยืมโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ได้ทั้งที่ยืมใช้ที่ ห้องวีดิทัศน์ซึ่งจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเล่นไว้ให้ และสามารถยืมกลับไปใช้ที่บ้านได้

10. บริการที่นั่งอ่านหนังสือ

11. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

12. บริการแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

13. บริการสั่งซื้อหนังสือ

14. บริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารห้องสมุดและศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. (053) 948025, 948030 Fax. (053) 948025, 274710
E-mail: lbonchlp@chiangmai.ac.th, Nounlaor@lib.cmu.ac.th
Best View in Internet Explorer 4.x + Resolution 800 x 600