งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการแก่ภาควิชา คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานอื่น ทั้งในและนอก
        คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในงานด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน งานทะเบียนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา งานด้านบัณฑิตและ
       
 งานด้านกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
 
 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 1 ห้อง A110
โทร. 0-5394-8009 บัณฑิตศึกษา โทร. 0-5394-8060
กิจการนักศึกษา โทร. 0-5394-8053