หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2552
                   โครงสร้างหลักสูตร
                   แผนการศึกษา
                   คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

                หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2556
                   โครงสร้างหลักสูตร
                   แผนการศึกษา
                   คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
               
                หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2558
                   โครงสร้างหลักสูตร
                   แผนการศึกษา
                   คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา


       
              การรับนักศึกษาตามระบบ Admissions กลาง ปีการศึกษา 61
              การรับนักศึกษาตามระบบโควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 61
              การรับนักศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา 61
                 ขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับการรับนักศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา 61
              การรับนักศึกษาตามโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 61            
              การรับนักศึกษาตามระบบ Direct Admissions ของ กสพท.ปีการศึกษา 61               
              คุณสมบัติด้านสุขภาพของการรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 61
     
       
              ประกาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561  
                ขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับการรับนักศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา 61
                 ใบสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 61
                 หนังสือรับรองการเป็นทายาทของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
                 หนังสือรับรองการเป็นทายาทของผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการขยายโอกาสฯ ปี 61
              ประกาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
                ใบสมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปี 61 
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปี 61 
              การรับนักศึกษาตามระบบ Direct Admissions ของ กสพท. ปีการศึกษา 61
                 การสมัครและสอบวิชาเฉพาะของการสอบ กสพท. ปีการศึกษา 61
                 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กสพท.ปี 61 รอบ3-1
                 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กสพท.ปี 61 รอบ3-2
              ประกาศการรับนักศึกษาปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 61
                 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2561
            
       
              ปฏิทินการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
              ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
     
       
              ตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
              ตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
            
       
              รายชื่อบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            
       
              กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำปี 2561 
            
 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 1 ห้อง A110
โทร. 0-5394-8009 บัณฑิตศึกษา โทร. 0-5394-8060
กิจการนักศึกษา โทร. 0-5394-8053