หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
             
                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรปกติ แบบ 1.1 - วิทยานิพนธ์ (ฐานโท)
และ
แบบ 1.2 - วิทยานิพนธ์ (ฐานตรี)                              

                เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์
 
                เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

                คู่มือการเขียนและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ พ.ศ.2558
              

       
                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)และแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)               
   
                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 - วิทยานิพนธ์ (ฐานโท) และแบบ 1.2 - วิทยานิพนธ์(ฐานตรี)
                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และกระบวนวิชา (ฐานโท)
                  และแบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และกระบวนวิชา (ฐานตรี) 

                หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

       
              ปีการศึกษา 2551 (รหัส 51)
              ปีการศึกษา 2552 (รหัส 52)
              ปีการศึกษา 2553 (รหัส 53)
              ปีการศึกษา 2554 (รหัส 54)
              ปีการศึกษา 2555 (รหัส 55)
              ปีการศึกษา 2556 (รหัส 56)
              ปีการศึกษา 2557 (รหัส 57)
              ปีการศึกษา 2558 (รหัส 58)
              ปีการศึกษา 2559 (รหัส 59)
         
       
              ประกาศทุนสนับสนุนทางวิชาการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
              แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
              แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ
            
       
              การสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท
              การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก
              การสอบเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
              ขั้นตอนการขอขยายเวลาการศึกษา
              ขั้นตอนการลาพักการศึกษา
              ขั้นตอนการลาออก
              ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์
              กิจกรรมสัมมนา Journal Club
              แบบฟอร์มรายงานการนำเสนอกิจกรรมสัมมนา
              การจองห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา

 

 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 1 ห้อง A110
โทร. 0-5394-8009 บัณฑิตศึกษา โทร. 0-5394-8060
กิจการนักศึกษา โทร. 0-5394-8053