ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
         ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561
         เปิดรับสมัครทุนผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
         เปิดรับโครงการฯ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
         รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
        ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
         เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
         ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 (สกว.)
         ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2561 รอบที่ 1
         ประกาศคณะฯเรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
        ทุนวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปี 2561(ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ)
        ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (สวก.)
         วช.ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย       
        สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases
          and Non-Communicable Diseases
        
         เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ.รอบ 2/60                      
         แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ปี 2561       
         ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี        
         ทุนวิจัย สกว.ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม           
         เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 20
         เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2560        
         ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2560        
         เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ปี 2560      
         รับสมัครทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561  
        ทุนสนับสนุนค่า page charge มช.  
         ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ มช           
             
      
              
         ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 61
         แจ้งการงดใช้อาคารสัตว์ทดลองคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั่วคราว
         โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM ประจำปี 2561
         โครงการ ประกาศรับการเสนอชื่อรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
        โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2
         การจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย
         โครงการการวางแผนและพัฒนาการจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
         การขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
         การอบรมสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ
         เชิญฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3
         เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่ 6
         เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
         การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย ประจำปี 2562
        เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ
         เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effective Proposal Preparation for European
           Research Funding Program

        โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
        ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
         หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า         
         โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส        
        ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS       
        การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ               
         ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                         
        ประกาศฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฯ
        ประกาศมช. เรื่องการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)
              
        
         ทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN +3 Cross Border Research) รอบที่ 3            
         แจ้งขยายเวลาการรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-Uninet (กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2559)?

 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 2 ห้อง A211
บริหารงานวิจัย โทร. 0-5394-8070 บริการวิชาการ โทร. 0-5394-8071
วิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-5394-8026 โทรสาร. 0-5394-8065