ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561(วช.)
         โครงการทุน UMAP Research Net 2018
         ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
        ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561
        ทุนวิจัยองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
        ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)
        ขอเชิญส่งโครงการแบบย่อด้าน วทน. เพื่อของบสนับสนุน
        ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
         ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561
         เปิดรับสมัครทุนผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
         เปิดรับโครงการฯ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
         รับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
        ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
         เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
         ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด รุ่นที่ 3 (สกว.)
         ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2561 รอบที่ 1
         ประกาศคณะฯเรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
        ทุนวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปี 2561(ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ)
        ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (สวก.)            
        สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases
          and Non-Communicable Diseases
       
         แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ปี 2561       
         ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี                           
         เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 20           
         รับสมัครทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561  
        ทุนสนับสนุนค่า page charge มช.  
         ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ มช           
             
      
              
         การเปิดรับข้อเสนอโครงการ IRTC ประจำปีงบประมาณ 2562 
         ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3        
         เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
         ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรสถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ รุ่นที่ 3
        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน
        Call for Abstracts การประชุม 7th Chiang Mai University - Kagawa University Joint Symposium 2018
         รับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์ฯ ประจำปี 2561
         โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
         เชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์
        เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
         โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัยรุ่นที่ 4                  
        เชิญร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Research For ALL              
         แจ้งการงดใช้อาคารสัตว์ทดลองคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั่วคราว
         โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM ประจำปี 2561                         
         การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย ประจำปี 2562          
         หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า         
         โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส        
        ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS                            
         ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                         
        ประกาศฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฯ
        ประกาศมช. เรื่องการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)
              
        
         ทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN +3 Cross Border Research) รอบที่ 3            
         แจ้งขยายเวลาการรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-Uninet (กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2559)?

 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 2 ห้อง A211
บริหารงานวิจัย โทร. 0-5394-8070 บริการวิชาการ โทร. 0-5394-8071
วิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-5394-8026 โทรสาร. 0-5394-8065