ประกาศคณะฯเรื่อง รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
        ทุนวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปี 2561(ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ)
        ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 (สวก.)
        เปิดรับโครงการฯ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
        เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
        เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2561
        วช.ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
        เปิดรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scupus Young Researcher Awards
        สกว.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases
          and Non-Communicable Diseases
        
         เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ.รอบ 2/60
         รับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561              
         แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ปี 2561       
         ประกาศคณะ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี        
         ทุนวิจัย สกว.ปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม           
         เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 20
         เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2560           
        แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการ Super Clusters, 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
         ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2560        
         เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ปี 2560      
         รับสมัครทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561  
        ทุนสนับสนุนค่า page charge มช.  
         ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ มช           
             
      
              
         เชิญฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3
         เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่ 6
         เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
         การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัย ประจำปี 2562
        เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ
         เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effective Proposal Preparation for European
           Research Funding Program

        โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
        ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
         หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า         
         โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส        
        ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS       
        การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ                  
         เชิญร่วมโครงการอบรม เรื่องไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
         ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์                                  
        ประกาศฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฯ
        ประกาศมช. เรื่องการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)
              
        
         ทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN +3 Cross Border Research) รอบที่ 3            
         แจ้งขยายเวลาการรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-Uninet (กำหนดปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2559)?

 
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อ : งานบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หมายเลขอาคาร A ชั้น 2 ห้อง A211
บริหารงานวิจัย โทร. 0-5394-8070 บริการวิชาการ โทร. 0-5394-8071
วิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-5394-8026 โทรสาร. 0-5394-8065