เกี่ยวกับเรา / บุคลากร / สัตวแพทย์

สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล

สพ.ญ.ลัดดาวรรณ สมรูป
น.สพ.ชัชวาล ศรีวิชัย
สพ.ญ.ขัตติยา กุมเพ็ชร
สพ.ญ.ทักษมณ อุตมะ
สพ.ญ.ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา
สพ.ญ.ศลิษา เลิศศรีมงคล
สพ.ญ.กฤษณา แสนมะโน
น.สพ.ภวินท์ชล อาภรณ์แก้ว
สพ.ญ.คัทลียา บุศยพลากร
สพ.ญ.ปวีณ์นุช นันตาวิราช
น.สพ.พุทธิวัฒน์ ศรีพัฒนานนท์
น.สพ.ณัฐชนน พิชัยยา
น.สพ.กฤฒิเดช ธนงค์พิชเญศ
สพ.ญ.สินีนารถ จันทรชาติ
น.สพ.อิฏฐวัชร เสตพันธ์
สพ.ญ.พัทธรา สอาดอาวุธ
สพ.ญ.วรวรรณ เทวาพิทักษ์  
สพ.ญ.อุษาโสม คงศรี
สพ.ญ.ภัททิยา พิลา
สพ.ญ.ชลธิชา ปราชัย
สพ.ญ.พริมา นาสูงชน
น.สพ.นฤชิต บรรดิ
สพ.ญ.สิริวิมล สมฤทธิ์
น.สพ.ณัฐภัทร โฆษิตสกุลชัย
สพ.ญ.ณิชาพัฒน์ ทองมา
สพ.ญ.ณิชารีย์ ลือวิฑูรเวชกิจ

เภสัชกร ประจำโรงพยาบาล

chin
นายชินกฤต ชนปภาวิชญ์

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Free Web  Building Software

Made with ‌

Website Builder Software