เกี่ยวกับเรา / บุคลากร / เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการทั่วไป

Kriangkai
นายเกรียงไกร อินจันต๊ะ
Jetsada
นายเจษฏา วงษ์สุวรรณ
Akarat
นายเอกราช ร้องเสียง
นายจำลอง ชมชอบธรรม
Jiraporn
นางจิราภรณ์ วงค์อ้าย
นายชัยเดช วงค์ทา 
Chutchai
นายชัชชัย ใจเคย
Narong.b
นายณรงค์ บัวหนอง
นายธนัญกิจฏ์ อินตา
Kachen
นายคเชนทร์ พิชัย
Tanyaporn
นางสาวธัญพร ศรีวิชัย
Nawarod
นางสาวนวฬส วงษ์สุเทพ
Boonnueg
นายบุญนาค ปัญญา
Busara
นางสาวบุศรา คงตา
Piyaporn
นางสาวปิยพร พรหมอินทร์
Phongthep
นายพงษ์เทพ รัตนวิชัยกุล
Rangsarit
นายรังสฤษณ์ บาดดี
Ratsikan
นายรัชศิกาญจน์ พิรมย์ใจ
นายณัฐดนัย รัตนพราว
นางสาววิมลศิริ สุคำ
นางสาวกมลทิพย์ วงค์อ้าย  
Samad
นายสามารถ สุหล้า
Artit
นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ
Sirirat
นางสาวสิริรัตน์ แก้ววรรณา
Apinan
นายอภินันท์ เรียนแจ้ง
Aphiwit
นายอภิวิชญ์ จันทร์ละ
นางสาวกนกวรรณ ทาแก้ว
arnupap
นายอานุภาพ  จุมปา
Rattanawan
นางสาวรัตนวรรณ์  ถาคำดี
Chakrat
นายจักรรัตน์  ลับแลชัย
นางสาวสุภาภรณ์ พวงพิกุล
นายกมลเทพ จักขุเนคร
นางสาวพรพิมล สิทธิกรรณ์ 
Sangduean
นางแสงเดือน ศรีสุข
นายศุภวิชญ์ นารัตน์
Janthima
นางสาวจันทิมา สาหล้า
Supreeya
นางสาวสุปรียา ข้าวจ้าว
นายภานุพงษ์ ค้าขาย
นางสาวชุติกาญจน์ บุญเทพ

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Free Web  Software

Created with Mobirise ‌

Web Designer Software