เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นหน่วยงานในกำกับของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความดูแลของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์      ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ

  • สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปฏิบัติภาคสนามแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ให้คำแนะนำและเป็นศุนย์ประสานระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ในเขตภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่ง อ้างอิงสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพสัตว์
  • สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ 

Vision : วิสัยทัศน์

ให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และงานวิจัยโดยวิธีการที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดีที่สุด

พันธกิจ

  • ให้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในด้านการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
  • เป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้นข้อมูล ให้คำแนะนำแก่สัตวแพทย์ของคลินิกรักษาสัตว์เอกชน และหน่วยงานบริการสุขภาพสัตว์ในภาคเหนือ
  • เป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ 

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Mobirise.com

Built with ‌

Free Web Page Builder Software