คลินิกโรคเนื้องอก

คลินิกโรคเนื้องอก

บริการตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสัตว์เลี้ยงโดยอาศัยเทคนิคที่เหมาะสม อาทิเช่น การตรวจทางวินิจฉัยด้วยเซลล์วิทยา,การตรวจวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อ, การทำอัลตราซาวด์ เป็นต้น ร่วมทั้งให้การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ เคมีบำบัด (Chemotherapy) หรือรักษาด้วยการศัลยกรรม

วันและเวลาให้บริการ : วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น.

  สัตวแพทย์ประจำคลินิก

  atigan
  ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
  taksamon
  สพ.ญ.ทักษมณ อุตมะ
   Itsarapan
  สพ.ญ.อิสราพรรณ ไฝเครือ

  © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   Web Site Building Software

  Designed with Mobirise ‌

  Web Site Design Software