การส่องกล้องตรวจ

การส่องกล้องตรวจ

บริการส่องกล้องตรวจภายในร่างกายส่วนต่างๆ อาทิเช่น ทางเดินอาหาร, ทางเดินหายใจ, ช่องหู เป็นต้น เพื่อการวินิจฉัย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการรักษาความผิดปกติที่พบ 

สัตวแพทย์

รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
น.สพ.กิตติพงษ์  คุณประทุม

© Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Free Website  Builder Software

Designed with Mobirise ‌

Free Web Site Maker