ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
และชีวเคมี

ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมี

หน่วยห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและชีวเคมี โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการสาขา โลหิตวิทยา, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก, ธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง(ปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เลือด,ทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด) และพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงการตรวจเพื่องานวิจัยด้วย

วันและเวลาให้บริการ : 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

วันเสาร์  วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.


รับตรวจตัวอย่าง เปิดให้บริการทุกวัน

เวลา 08.30-16.00 น.

โทรศัพท์ 0 5394 8080

e-mail. vetlab.cmu@gmail.com 

    © Copyright - โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     Free Web Site  Building Software

    Created with Mobirise ‌

    Website Designer Software