Chiang Mai University Veterinary Conference (CMVC)

Theme : Multisystemic Diseases

งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วีดีโอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMVC2020

องค์ปาฐก(KEYNOTE SPEAKER) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปาฐกถา เรื่อง "นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"


รายงานสถานการณ์สุขภาพสัตว์
ประจำปี 2563

วิทยากร

    1. นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม

        ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

    2. นายสัตวแพทย์นฤพล พร้อมขุนทด

        ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

    3. น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย

        สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


ผู้ดำเนินรายการ

   น.สพ.กิตติกร บุญศรี    ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


FOLLOW US

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 [ FACEBOOK LIVE ] 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 8 ธันวาคม 2563

[ ON SITE ]

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

การถ่ายทอดสดพิธีเปิด

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.(CMVC) และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" โดย ศ.นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

หัวข้อ : "ปรับตัวกันอย่างไรในวิกฤตโรคระบาดในสุกร"
เวลา 13.00 - 14.00 น. 
วิทยากร
1.ผศ.ดร.จาลึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ "เทคนิคการประเมินโรค PED ในฟาร์มสุกร"  ( ภาคบรรยาย)
เวลา 14.00 - 15.00 น.
วิทยากร  
  1. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
  2. รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
  3. ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
--------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อ "เทคนิคการประเมินโรค PED ในฟาร์มสุกร" ( ภาคปฏิบัติ)
เวลา 14.00 - 15.00 น.
วิทยากร
1. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
2. รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
3. ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน 
--------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบกิจกรรม
Lecture :
(2 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม B307 (ชั้น 3 อาคาร B) 
Workshop : (1 ชั่วโมง) ห้องปฏิบัติการผ่าซาก (ชั้น 1 อาคาร D)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม E115 

ภาคเสวนา
Welfare & Social : Welfare crisis & Social media management :
Elephant/ Wildlife/ Exotic pet
วิทยากร
1.รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล  คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. 
2.น.สพ.ดร.ทวีโภค อังควานิช  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
3. น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย

ภาคบรรยาย

หัวข้อ "Anesthesia"
วิทยากร

สพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ , ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ , น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล
 
หัวข้อ "Diagnosis"
วิทยากร

สพ.ญ.วรางคณา ลังการ์พินธุ์ , น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

หัวข้อ "Treatment & Application"
วิทยากร

สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี  , น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล , อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์

การส่งผลงาน

  เปิดรับผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดย


1. ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานวิจัยหรือรายงานสัตว์ป่วยที่ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการใดๆ

2. การส่งผลงาน กำหนดให้ 1 คนสามารถส่งผลงานนำเสนอได้ทั้ง 2 รูปแบบ แต่ผลงานต้องไม่เป็นเรื่องเดียวกัน โดยให้ระบุว่าต้องการนำเสนอรูปแบบใด (oral presentation / poster presentation) ในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้การนำเสนอทั้ง 2 รูปแบบนั้น สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง/รูปแบบ เท่านั้น

3. ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานให้ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งใบลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มายังอีเมลล์ Kannika.nalampang@cmu.ac.th

4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานแล้ว ให้ติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเวลาที่กำหนด *** หากท่านไม่ลงทะเบียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการนำเสนอผลงาน ***


ประโยชน์ที่ได้จากการนำเสนอผลงาน

1. ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

2. การตีพิมพ์ผลงานในรูปแบบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Proceedings)


กำหนดส่งผลงาน

คำแนะนำการเตรียมบทคัดย่อ 

สำหรับการนำเสนอ

1. บทคัดย่อให้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวอักษร Cordia New) ความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน 300 คำ (นับจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) โดยเนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยต้องสอดคล้องกับภาษาอังกฤษ

2. บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สังกัด บทคัดย่อ (ที่มา วิธีการ ผล และสรุปผล) และ คำสำคัญ ทั้งนี้ลำดับการเขียนบทคัดย่อสามารถดูได้จากตัวอย่าง

3. ผู้ส่งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและไวยากรณ์ก่อนจัดส่ง โดยหากมีข้อผิดพลาดที่ตรวจพบภายหลังจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานโดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ทำการพิสูจน์อักษรหรือตรวจไวยากรณ์ซ้ำให้


รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เปิดรับผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

รายละเอียดการนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย
(Oral Presentation)

การนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกการนำเสนอแบบ Online หรือนำเสนอในงานประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้


การนำเสนอแบบ online
1. ให้ผู้นำเสนอผลงานถ่ายวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 8 นาที ความละเอียด HD ในการแนะนำตัวเอง และนำเสนอผลงานวิจัยของตนในหัวข้อต่าง ๆ
2. ส่งวิดีโอนำเสนอผลงาน ภายในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563
3. ให้ผู้นำเสนอผลงาน เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในห้องนำเสนอ เพื่อตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามกำหนดเวลา 


การนำเสนอในงานประชุม
1. จัดเตรียมสื่อนำเสนอในรูปแบบ power point โดยกำหนดให้นำเสนอไม่เกิน 8 นาที ถาม ตอบ 2 นาที รวมเป็น 10 นาที
2. ผู้นำเสนอจะต้องอยู่ในห้องนำเสนอตลอดช่วงเวลาของการนำเสนอรูปแบบบรรยาย 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------


+++ คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วม ZOOM Meeting !! ++++

รายละเอียดการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)

1. กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร จัดทำแนวตั้ง จำนวน 1 โปสเตอร์ ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ

2. ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำวิจัย หน่วยงานที่สังกัด บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายและสรุปผล เอกสารอ้างอิง/กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้นำเสนอ รวมเวลาในการตอบคำถามไม่เกิน 5 นาทีต่อเรื่อง 

สถานที่จัดงาน

รายนามผู้สนับสนุน

A

- บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

B

- บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท เจ.เอฟ แอดวาน เมด จำกัด
- บริษัท เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท นีโอเทค อิมเพกซ์ จำกัด
- บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- บริษัท อินเตอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลท์ส จำกัด

C

- บริษัท เวท อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท นำทิศไทย จำกัด
- บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด
- บริษัท ไบโอเท็ค แอ็กกริ-บิซเน็ส จำกัด
- บริษัท ที. เจ. แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด
- บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท โรยัลคานิน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ฮิว แอนด์ เอนิแลบ จำกัด
- มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- บริษัท ไบโอเทคนิคคัล จำกัด
- บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

D

- บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
- บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด
- บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด
- บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรปไทเพลย์กราวด์

E

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง

ADDRESS
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

CONTACTS email address
ฝ่ายดำเนินงาน :
- vetserve@cmu.ac.th
ฝ่ายผลงานวิชาการ :
- Kannika.nalampang@cmu.ac.th 

Phone  :
- ฝ่ายดำเนินงาน : 053-948010 
- ฝ่ายผลงานวิชาการ : 053-948070 - 71
- ฝ่ายจัดหารายได้ : 053-948071
Fax :
053-948065