หมดเขตลงทะเบียนร่วมงาน

logo
day-1
Day2

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ห้องที่  1 :   E115

Mobirise Website Builder

หัวข้อ : การทำขาเทียมในสัตว์เลี้ยง

รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  
เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ
13.00 – 13.45 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ :   Total knee arthroplasty in dog

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.45 – 14.45 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : Alternative therapy 1 (Acupuncture, Moxa, etc)

 ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.00 – 16.00 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : Alternative therapy 2 (Experience sharing)

สพ.ญ.ปราณิศา มหัตนิรันดร์กุล
โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.00 – 16.30 น.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565
ห้องที่ 2 :  F103

Mobirise Website Builder

หัวข้อ : ทำฟาร์มแบบ smart smart !
เพื่อเฝ้าระวังโรคในฟาร์มสุกร ช่วงที่ 1

คุณปรีชา ไชยเลิศ
13.00 - 14.00 น. 
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : ทำฟาร์มแบบ smart smart !
เพื่อเฝ้าระวังโรคในฟาร์มสุกร ช่วงที่ 2

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30 – 16.00 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : ทำฟาร์มแบบ smart smart !
เพื่อเฝ้าระวังโรคในฟาร์มสุกร ช่วง Q & A

คุณปรีชา ไชยเลิศ และ รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล 
16.00 – 16.30 น.

.

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565   
ห้องที่ 1 : E115

หัวข้อ : Update on management of lymphoma
in FeLV infected cats

ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
09.00-12.00 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : An update on advanced diagnostic methods
in feline calicivirus 

ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์ พงษ์รูป
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.00 – 14:00 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : Principles of triage and first aid in small animal 


อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.00 – 15.30 น.

หัวข้อ : กัญชากับสัตว์เลี้ยง
Cannabis and companion animals : devil or angels ?

อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.30 – 16.30 น.

.

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
ห้องที่ 2 : F103
หัวข้อ : เสวนา อัพเดตสถานการณ์โรคสัตว์ประจำปี 2565
09.00 - 10.00 น.

Mobirise Website Builder

นายสัตวแพทย์กิตติกร บุญศรี

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

Mobirise Website Builder

นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง


Mobirise Website Builder

นายสัตวแพทย์นฤพล พร้อมขุนทด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

Mobirise Website Builder

นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
ห้องที่ 2 :  F103

หัวข้อ : ภูมิคุ้มกันและแนวทางพิจารณาในการให้วัคซีน
ป้องกันโรคลัมปีสกิน 

อ.น.สพ.ดร.อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00 – 10.30 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : ระบาดวิทยาของการติดเชื้อไวรัสลัมปีสกิน
และปัญหาที่พบในพื้นที่

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11.00 – 11.30 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ สุขภาพและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปีสกิน
 

ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.30 – 12.00 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ : นวัตกรรมการผลิตวัคซีนสัตว์ปีกในปัจจุบัน
เพื่อการป้องกันโรคที่ดีขึ้น
Innovation of poultry vaccine production
for the better protection

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.00 – 14.00 น.

หัวข้อ : Application of NHEJ/CRISPR-Cas9 editing for
development of poultry recombinant viral
vector vaccines

อ.สพ.ญ.ดร.นิศาชล อภิญดา
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.00 – 14.30 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ :   นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ของ
Autogenous vaccine ในการควบคุมโรคสัตว์ปีก

ศ.น.สพ.ดร.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.45 – 15.45 น.
Mobirise Website Builder

หัวข้อ :   Avian coccidiosis : Situation and Control
Practice on poultry farmsin Northern, Thailand

ผศ.น.สพ.ฉัรชัย สารชัย
ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15.45 – 16.15 น.

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

แผนผังงานประชุมวิชาการ CMVC2022

สถานที่จัดงาน

AA


- บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด

A


- บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จํากัด

BCD


- บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด       
   สำนักงานใหญ่
- บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด
- บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล
   เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

E


- บริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท โรยัลคานิน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัด
- บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จำกัด
- บริษัท เอ.พี.เทค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด
- บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด
- บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไบโอ เทคนิคคัล จำกัด
- บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย)
   จำกัด
- บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท กีซเซ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- บริษัท ซานกรุ๊ปไบโอเทค (ประเทศไทย)
- บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
- บริษัท โอสแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- บริษัท เพ็ทโตะ อาร์ อัซ จำกัด
- บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด

F


- มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
- บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
- บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซีสเต็มส์
   (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อาร์พีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จำกัด
- บริษัท น้ำปิงปศุสัตว์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป 
- บริษัท นิวทริชั่น อิมพรูฟเมนท์ จำกัด

address
 • 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
email address
 • ฝ่ายดำเนินการประชุม 
 • Arunee.paopong@gmail.com

 • ฝ่ายผลงานวิชาการ
 • scientific.cmvc@gmail.com

 • ฝ่ายจัดหารายได้
 • vetcm.serve@gmail.com
phone 
 • ฝ่ายดำเนินการประชุม : 053948010
 • ฝ่ายผลงานวิชาการ : 053948070-71
 •  ฝ่ายจัดหารายได้ : 053948071
fax

053948065

Social
 Web Site Software

Created with Mobirise ‌

Free Website Design Software