ขั้นตอนการรับการรักษา


 • เจ้าของสัตว์โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเกี่ยวการป่วยหรือให้หมอเข้าไปบริการตรวจรักษา
 • สัตวแพทย์ประเมินอาการจากคำบอกเล่าจากเจ้าของเพื่อให้เจ้าของสัตว์รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่จะสามารถทำได้ในเบื้องต้น
 • สัตวแพทย์นัดหมายกับเจ้าของสัตว์ในการออกบริการตรวจรักษาม้า
 • สัตวแพทย์เตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ต้องใช้สำหรับการตรวจ รักษาสัตว์ทั้งภายในและนอกสถานที่
 • สัตวแพทย์ทำการตรวจ วินิจฉัยและรักษาสัตว์ทั้งภายในและนอกสถานที่
 • สัตวแพทย์สรุปการรักษาและแจ้งเจ้าของสัตว์เกี่ยวกับแผนการรักษาต่อไป
 • หากต้องมีการรักษาต่อเนื่อง หากมีการตรวจวินิจฉัยอื่นๆเพิ่มเติม สัตวแพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป
 • สัตวแพทย์รับทราบผลจากห้องปฏิบัติการ จากนั้นประเมินและวางแผนการรักษาสัตว์ต่อไป
 • สัตวแพทย์แจ้งค่าบริการให้แก่เจ้าของสัตว์
 • สัตวแพทย์เก็บค่าบริการให้แก่เลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป
 • หากเจ้าของสัตว์ไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ ให้ดำเนินออกเป็นใบแจ้งหนี้ จากนั้นให้เลขานุการดำเนินการต่อตามกระบวนการ *กรณีนำสัตว์ป่วยเข้าแอดมิด ; ต้องตรวจโรคพยาธิในเลือดและโลหิตจาง ติดต่อก่อนนำม้าเข้า